OBEC NEZVĚSTICE 332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

 

nebytové prostory – stavba občanského vybavení bez č.p. na pozemku st.p.č.724 v k.ú. Nezvěstice, v areálu umělé vodní nádrže o celkové výměře 256 m2za účelem provozování letní restaurace a převlékáren. Nebytový prostor se sestává z bufetu, skladu, sklepa, sociálního zařízení  pro personál, sociálního zařízení pro veřejnost a převlékárny, kryté verandy a dále z parketu a bezprostředního okolí restaurace.

 

Hlavní požadavky na pronájem a provoz

a) Nájem na dobu určitou od 1.5.2021 do 30.9.2021.

b) Nájemné 15 000,-Kč za sezonu + 1000,-Kč za každou pořádanou hudební produkci v souladu

    s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2020, o nočním klidu (Čl.3, odst.1, bod c).

c) Nájemce bude povinen užívat předmět nájmu výhradně k provozu letní restaurace a převlékáren

     a není oprávněn způsob užívání měnit či doplňovat.

 

Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor doručte do 14.12.2020

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

K žádosti přiložte následující náležitosti:
a) Oprávnění k podnikání – hostinská činnost,
b) podrobný podnikatelský záměr, který bude odpovídat charakteru využití – letní restaurace                  

    a převlékárny,

c) závazné uvedení navrhované otevírací doby,

d) reference.

Další informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

Tel: 377 891 126, 774 433 204

 

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí