OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

vzdání se duplicitního vlastnictví

 pozemku parc.č. 1098/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice v k.ú.Žákava o výměře 298 m2. Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Žákava, obci Žákava, zapsané na LV č. 1433 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit do 16.9.2020,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice

 

Lukáš Karkoš

 

dokument bude sejmut 17.9.2020 13:11

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 55 odběratelům.

Počasí