OBEC NEZVĚSTICE 332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

 

nebytové prostory – stavba občanského vybavení bez č.p. na pozemku st.p.č.724 v k.ú. Nezvěstice, v areálu umělé vodní nádrže o celkové výměře 256 m2za účelem provozování letní restaurace a převlékáren. Nebytový prostor se sestává z bufetu, skladu, sklepa, sociálního zařízení pro personál, sociálního zařízení pro veřejnost a převlékárny, kryté verandy a dále z parketu a bezprostředního okolí restaurace.

 

 

Hlavní požadavky na pronájem a provoz

  1. a) Nájem na dobu určitou od 1.5.2019 do 30.9.2019.
  2. b) Předpokládané nájemné bez služeb – 15 000,-Kč bez DPH za sezonu.
  3. c) Nájemce bude povinen užívat předmět nájmu výhradně k provozu letní restaurace a převlékáren

     a není oprávněn způsob užívání měnit či doplňovat.

     Nájemci je povoleno konat v areálu veřejné hudební produkce v souladu s Obecně závaznou

     vyhláškou Obce Nezvěstice č.3/2017, o nočním klidu (čl.3. Stanovení výjimečných případů, při nichž je  

     doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon odst.1.  Doba nočního klidu se vymezuje  od 3  do 6  

     hodin, a to v následujících případech: bod c) v době konání těchto společenských zábav v areálu umělé vodní

     nádrže: Zahájení letní sezony v měsíci červnu, Benátská noc v měsíci červenci, Pyžamová zábava v měsíci srpnu).

 

Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor doručte do 10.4.2019 na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

K žádosti přiložte následující náležitosti:
a) Oprávnění k podnikání – hostinská činnost,
b) podrobný podnikatelský záměr, který bude odpovídat charakteru využití – letní restaurace                  

    a převlékárny,

  1. c) závazné uvedení navrhované otevírací doby,
  2. d) reference.

    Další informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

Tel:377 891 126, 774 433 204

 

 

Lukáš Karkoš, starosta

 

Vyvěšeno dne 17.1.2019

 

Sejmuto dne 11.4.2019

dokument bude sejmut 11.4.2019 13:16

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...