POZVÁNKA

 

na 10. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 21.9.2020 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1.  Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Duplicitní zápis p.č.1098/2 v k.ú.Žákava
 7. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (I.etapa odkanalizování obce na ČOV)
 1. Prodej pozemku st.153 v k.ú.Nezvěstice
 2. Příprava prodeje části pozemku p.č.152/56 v k.ú.Nezvěstice
 3. Obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice č.1/2020, o nočním klidu
 4.  Zvolení přísedící okresního soudu Plzeň-jih                                                                                                
 5. Materiály předkládané starostou
 6. Diskuze
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

V Nezvěsticích 14.9.2020

dokument bude sejmut 22.9.2020 09:52

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 55 odběratelům.

Počasí