Vážení občané, srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí 16.9.2013 od 18.00 hodin v salonku restaurace Bon v Nezvěsticích.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Volba návrhové komise

4. Kontrola plnění usnesení

5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období

6. Bankovní účet obce u J&T BANKY

7. Rozpočtové opatření č.5/2013

8. Prodej obecního pozemku p.č. 278/212 v k.ú.Nezvěstice o výměře cca 88 m2

9. Bezúplatný převod VW – transportéru (užívaného SDH) obci Zdemyslice

10. Informace k připravované realizaci splaškové kanalizace na centrální ČOV

11. Materiály předkládané starostou

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

OÚ Nezvěstice

dokument bude sejmut 17.9.2013 10:06

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...