Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

POZVÁNKA

 

na 4. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 26.6.2019 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

 

Program: 

 1.    Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2018
 1. Účetní závěrka obce Nezvěstice za rok 2018 a výsledek hospodaření za rok 2018
 2. Vybudování nástavby a přístavby ZŠ  – II. etapa
 3. Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV, II. etapa
 4. Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice
 5. Rozpočtové opatření č.3/2019
 6. Nabídka Investičního úvěrového rámce obce
 7. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nezvěstice – Obec Šťáhlavy
 8.    Změna č.2 Územního plánu Nezvěstice (p.č.941 v k.ú.Nezvěstice)
 9. Změna č.3 Územního plánu Nezvěstice (p.č. 992 a 993 v k.ú.Nezvěstice)
 10. Zadávací podmínky pro vypracování územní studie na rozvojovou zónu Z1 dle ÚPD
 11. Urbanistická studie středu obce
 12. Prodej pozemku p.č. 288/6 v k.ú.Nezvěstice (40m2)
 13. Prodej pozemku p.č.1167 v k.ú.Nezvěstice (147m2)
 14. Prodej části pozemku č.39/11 v k.ú.Nezvěstice (cca 90m2)
 15. Delegování zástupce obce na valné hromady spol. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
 16. Diskuze
 17. Usnesení
 18. Závěr

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

 

dokument bude sejmut 27.6.2019 10:14

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 43 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...