Vážení občané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí 14.3.2016 od 18.00 hodin v sále restaurace U Šilhánků.
Navržený program:

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Volba návrhové komise
4) Kontrola plnění usnesení
5) Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
6) Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury
7) Výstavba veřejného osvětlení u nádraží a položení optického kabelu
8) Žádost TJ Sokola Nezvěstice o dotaci na rok 2016
9) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016
10) Výkup částí pozemků u bytovek na ,,Vartě“
11) Výkup pozemku č.st. 19/3 (88m2) a stavby (stodola u Bonu)
12) Materiály předkládané starostou
13) Diskuze
14) Usnesení
15) Závěr

dokument bude sejmut 15.3.2016 16:20