POZVÁNKA

 

na 9. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 29.6.2020 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1.  Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2019
 1. Účetní závěrka obce Nezvěstice za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č.290/4 v k.ú.Nezvěstice  – ČD, a.s.
 3. Koupě pozemků okolo kostela (1150 m2)
 4. Bezúplatný převod pozemku p.č.41/10 v k.ú.Olešná u Nezvěstic od ÚZSVM
 5. Oprava havarijního stavu střechy Domu klidného stáří
 6.  Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa
 7.  Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice
 8. Obnova komunikace a zeleně na hřbitově
 9. Hydrogeologický vrt V3
 10. Optická páteř: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa
 11. Rozpočtové opatření č.2/2020
 12.  Investiční úvěrový rámec obce – KB a.s.
 13. Prodej pozemku p.č.314/9 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (12m2)
 14. Příprava prodeje části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (cca 2,5 m2)
 15. Materiály předkládané starostou
 16. Diskuze
 17. Usnesení
 18. Závěr

 

    Lukáš Karkoš

    starosta

 

V Nezvěsticích 22.6.2020

 

 

dokument bude sejmut 30.6.2020 10:17

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 57 odběratelům.

Počasí