Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 18.10.2021 do 13.12.2021.

2) Závazek SDH Nezvěstice doručený na OÚ dne 11.12.2021 týkající se prací na zvětšení

    průjezdné výšky vrat o 400mm. To bude provedeno snížením obou parkovacích stání                       

    v hasičské zbrojnici o 300mm, zhotovením nové betonové podlahy a zvýšením vrat o 100mm

    na vlastní náklady SDH Nezvěstice.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a Ing.arch.Evu Špelinovou                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou, DiS.

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyně: Mgr.Blanka Hachová

     členka: Mgr.Tereza Harasimovičová

4) Základní parametry pro výběrové řízení na CAS:

– výška max. 3,25m

– délka max.8,0m

– největší technicky přípustná hmotnost 13t

– podvozek 4×4

– podvozek se jmenovitým měrným výkonem min. 12,5 kW/t pro největší technicky přípustnou

 hmotnost CAS

– motor Euro 6

– doba dodání 6 měsíců

– vypsání výběrového řízení do 20.12.2021

– podpis smlouvy únor/2022

– technické podmínky dohodnuté a došlé 13.12.2021 na OÚ od p.Vl.Hacha (velitel JSDHO)

– obsah nádrže na vodu 3m3

– max.cena 4 200 000,- Kč bez DPH  (5 082 000,- Kč s DPH)

5) Bezúplatný převod pozemku  p.č. 286/4  v k.ú.Olešná u Nezvěstic, druh pozemku:

    ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha o výměře 153 m2 do majetku obce

    Nezvěstice (nabyvatel) od České republiky –  Úřadu pro zastupování státu ve věcech

    majetkových, IČ:69797111 (převodce). 

6) Koupi nově vzniklé pozemkové parcely číslo 1178/2 o výměře 552m2 nacházející se                        

    v  k.ú.Nezvěstice (geometricky oddělena od pozemku č.1178 č.plánu: 855-463/2020, který

    je zapsán  na LV č.1546 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň

    – město) od vlastníků …………………………… a …………………….. Kupní cena 30 360,00 Kč (55,-Kč/m2dle

    ocenění č.181-3/2021 od Ing.S.Nesnídala – tržní cena pozemku v daném místě a čase

    obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující Obec Nezvěstice.

7) Rozpočtové opatření č.5/2021. Celkové příjmy rozpočtu 48 351 830,00 Kč a celkové

    výdaje 42 996 632,00 Kč.

 8) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na nákup

       cisternové automobilové stříkačky do výše 4 300 000,-Kč.

9) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2022 (schodkový) s příjmy 30 944 000,00 Kč a výdaji

    rozpočtu 79 587 718,00 Kč.

10) Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2023 – 2024.  

11) Ceny vodného a stočného od 1.1.2022: vodné  47,82 Kč s DPH/m3 a  stočné 46,24 Kč s DPH/m3. V roce 2022 bude odběratelům účtována provozovatelem Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s snížená cena za stočné  ve výši 40,00 Kč s DPH/m3. Dorovnání ceny za stočné, tj. 6,24 Kč s DPH/m3 bude provozovateli hrazeno obcí Nezvěstice při čtvrtletní fakturaci.

12) Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Nezvěstice ze dne 23.8.2016 uzavřenou mezi obcí Nezvěstice (pronajímatel) a Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. (provozovatel).

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

  1) Ing.L.Hrdinovi provádět technický dozor za obec při úpravě garáží hasičské zbrojnice.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.Šourková, Mgr.Vyletová

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí