Rada obce bere na vědomí:

1) Informace Ing.Špelinové o průběhu prací na zpracování urbanistické studie obce Nezvěstice  – 

     lokalita 1 a možnosti navýšení kapacity MŠ.

2) Protokoly o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření za 1. pololetí 2019 u příspěvkových

       organizací MŠ a ZŠ Nezvěstice.

2) Zápis kontrolního výboru ze dne 18.9.2019.

3) Zápis ze 4.jednání sociální komise dne 17.9.2019.

4) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Radyně na období 2021 – 2023.

5) Dopis ze dne 4.10.2019 zaslaný na PK (Ing.Čížek, náměstek hejtmana pro dopravu) ohledně 

       rozhodnutí zastupitelstva obce o možném pokračování budování přestupního terminálu.

 

Rada obce schvaluje:

1) Smlouvu o bezplatné výpůjčce nového vyšetřovacího lehátka s držákem infuzního stojanu. Vypůjčitel 

     MUDr.Hana Chytrová, IČO: 03019730.

2) Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdravot. středisku – MUDr.Chytrová, IČ:03019730. 

 

Rada obce neschvaluje:

1) Zajištění a bezplatné připojení na internet pro obyvatele DKS (někteří nájemníci jsou již připojeni            

     na vlastní náklady). Pořízení obecního vozu pro nájemníky v DKS a obyvatele obce (obec není 

     poskytovatel sociálních služeb).

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Účastnit se jednání VH Mikroregionu Radyně dne 15.10.2019.

2) Připravit podklady pro podání žádosti o dotaci (SFŽP od 2.3.2020, dotace 85%) na úpravu parku u ZŠ  

    včetně nového altánu.

3) Zajistit obnovení oplocení u bytovek na ,,Vartě” p.č.148/6 v k.ú.Nezvěstice a osazení nového zábradlí   

    ke schodům u ,,Hradu”.

4) Podat firmě ALIMEX, a.s. výpověď na pronájem pozemku p.č. 974 v k.ú.Nezvěstice pod plánovanou  

    novou polní cestou při železniční trati na Rokycany a jednat o vytvoření plochy izolační a ochranné  

    zeleně (osetí travou) na pozemku č. 898 v k.ú.Nezvěstice.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...