Rada obce bere na vědomí:

1) Dokumentace na odstranění stavby: hospodářská budova na pozemku st.p.19/3 v k.ú.Nezvěstice (stodola

     u Bonu). Souhlas s odstraněním stavby od  MěÚ St.Plzenec, odboru výstavby.

2) Návrh Závěrečného účtu MiR za rok 2019. Příjmy 799 086,69Kč, výdaje 815 136,64 Kč.

3) Výzvu k podání nabídky ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu”.

4) Oznámení KÚPK o kontrole čerpání dotace – Optická páteř Nezvěstice II.etapa 2017.

5) Poškozená vrata na hřbitově (Potvrzení o účasti na dopravní nehodě –  Policie ČR) –

     pojistná událost nahlášena Hasičské vzájemné pojišťovně.

6) Konání hudebních produkcí 26.6. a 25.7.2020 v souladu s OZV č.3/2017, o nočním klidu.

7) Informace o průběhu projektování ,,PD III/1774 Olešná – průtah” a jednání s vlastníky pozemků  

     (………………….) ohledně provedení stavby.

8) Pořízení nové autobusové čekárny na ,,Vartě” za cenu 37 568,08 s DPH.

9) Pozvánku na Valnou hromadu akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s. konanou

     dne 25.6.2020.

10) Realizaci zpomalovacích pruhů na místní komunikaci II.třídy č.13 ( na ,,Vartě” při lese).

11) Nabídky na opravu havarijního stavu střechy DKS – Milan Jan, Chválenice 163, IČO:10354662,

      Václav Řežábek, Ždírec 37, IČO:18241409, Martin Bažant, Blovice 452, IČO: 64866696.

12) Informaci o ukončení prací – hydrogeologický vrt V-3.

13) Realizovanou výměnu světel ve třídách ZŠ (úspora el.energie).

14) Realizovanou novou výmalbu stěn v celé tělocvičně a posilovně.

 

Rada obce schvaluje:

   1) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice do pořadníku na přidělení bytu-……………

2) Hodnotící komisi na výběr zhotovitele lávky přes řeku Úslavu dne 11.6.2020. Komise ve složení:

     Ing.Richard Giebel, Ing.Lubomír Hrdina, Pavel Harasimovič, Ing.Michal Cvikl.

3) Návrh rozpočtu na rok 2020 a SVR 2021-2023 – Svazek obcí okresu P-J pro odpad.hospodářství.             

    Příjmy 726 300,-Kč, výdaje 1 254 500,-Kč.

4) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 15 000,-Kč od Nadačního fondu Podpora technického 

    vzdělávání v Plzeňském kraji – nákup stavebnic a zajištění technického kroužku ve školní družině.

5) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice

     od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

6) Odpisový plán ZŠ Nezvěstice (myčka). Zůstatková cena k 31.12.2020 činí 111 860,90 Kč.

7) Žádost Nezvěstického klubu přátel malých kubatur o finanční příspěvek ve výši 2  000,-Kč na uspořádání  

     Sousedské zábavy dne 6.6.2020.

8) Změny výše vstupného do areálu s umělou vodní nádrží:                                                                                               

     – jednorázové vstupné do areálu bez permanentky – 50,-Kč           

     – permanentka na 15 vstupů a více (30,-Kč/vstup včetně čipu).   

  9) Nabídku  HVP, a.s. na dopojištění obecního majetku  – prostá krádež (odcizení bez překonání překážky) –

       900,-Kč/rok, spoluúčast 1000,-Kč, limit plnění 20 000,-Kč.

10) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0013764/ SOBS VB/1 mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN, 3x rozpojovací skříň v pilíři a 2 x přípojková skříň – dotčené pozemky parc.č.278/89, 636/3, 929, 939, 940, 946, 947 a 974 v k.ú.Nezvěstice  (rozsah 306m2/568bm). Jednorázová náhrada ve výši 22 600,-Kč bez DPH.

11) Nabídku na kompletní opravu havarijního stavu střechy DKS – Milan Jan, Chválenice čp.163                   

       za cenu  879  617,10 Kč s DPH.

12) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2019. Protokol o schvalování účetní závěrky.

13) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2019. Protokol o schvalování účetní závěrky.

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 10 000,-Kč – Centrum Hájek z.ú.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2019 a Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2019. Příjmy   

    80 834 689,83, výdaje 83 610 244,69, stav účtů 14 378 869,13Kč.

2) Bezúplatný převod pozemku p.č. 41/10 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (633m2) od Úřadu pro zastupování

    státu ve věcech majetkových.

3) Přípravu prodej části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (cca 2 m2) z důvodu dořešení

     majetkových vztahů při přípravě realizace rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah.

4) Finanční podporu pro TJ Sokol Nezvěstice na modernizace budovy sokolovny s ohledem na výši

    schválené dotace od Plzeňského kraje a rozsahu prováděných prací. Odkup pozemku č.par.278/156

    v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví TJ Sokol Nezvěstice za odhadní cenu 1 437 150,-Kč.

5) V rámci rozpočtových opatření schválit finance na kompletní opravu havarijního stavu střechy DKS

     z důvodu zatékání do budovy včetně bytů.

 Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluven: V.Soukup

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 51 odběratelům.

Počasí