Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 předložené MŠ Nezvěstice.

2) Nahlášení pojistné události HVP, a.s. – poškození části střechy nad výtahovou šachtou budovy ZŠ

     Nezvěstice vlivem silného větru dne 17.2.2022.

3) Podpora JSDHO PK v roce 2022 – dotační program Plzeňského kraje. Dle vyjádření velitele jednotky

     není potřeba podávat v letošním roce žádost o podporu na další nové vybavení jednotky.

4) Zápis z 13. jednání sociální komise dne 9.2.2022. Konzultační a informační činnost sociální komise v

     roce 2022 – celkem 7 konzultací.

5) Zápis  hodnotící komise ze dne 17.2.2022 o posouzení doplnění a objasnění nabídky – veřejná

         zakázka ,, CAS pro JSDHO Nezvěstice“ společnost MOTO – TRUCK CZ s.r.o., Seifertova

         2834/33, Přerov IČ: 29460824 doložila doklady požadované zadavatelem.

6) Oznámení Plzeňského kraje, odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření obce ve

    dnech 28.3.-1.4.2022.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice

     od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

2) Výsledek hodnocení podaných nabídek na veřejnou zakázku  ,,CAS pro JSDHO Nezvěstice“ dne

     15.2.2022. Vítěze veřejné zakázky na dodávky ,,CAS pro JSDHO Nezvěstice“ spol. MOTO –

     TRUCK CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, Přerov IČ: 29460824 za cenu 4 200 000,- Kč bez DPH.

3) Uzavřít s Plzeňským krajem, IČ:70890366 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši

          97 218,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022.

4) Zásady pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Nezvěstice (ZŠ a

    MŠ)

5) Uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo (projekt stupeň DUR) ze dne 23.5.2018, včetně

     dodatků, s – U-projekt DOS s.r.o. (průtah Olešnou) z důvodu ukončení podnikání společnosti.

6) Nechat zpracovat projektovou dokumentaci vedení dešťové kanalizace v Olešné v komunikaci

         III/1774 – Ing.Zd.Černý.

7) Návrh na změnu Územního plánu obce  – změna části pozemku č. 278/2 v k.ú. Nezvěstice (cca 

     30x50m) z funkčního využití OS (plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní  

      zařízení) na využití VL (plochy výroby a skladování – lehká výroba).

 

Rada obce neschvaluje:

1) Nabídku spol. PROXIMA Bohemia s.r.o. na prezentaci obce v knize Plzeňský kraj, města a obce.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavřít kupní smlouvu na dodávku CAS pro JSDHO Nezvěstice s vítězem zadávacího řízení spol.

     MOTO – TRUCK CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, Přerov IČ: 29460824 za cenu 4 200 000,- Kč bez

     DPH.

2) Dořešit s projektantem Ing.Ulmanem doplnění do  projektové dokumentace průtahu Olešnou                  

     s jeho novým zaměstnavatelem Georeal spol.s.r.o.

3) Zajistit aktualizaci projektových záměrů obce do ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+

    (životní prostředí, mobilita, veřejná vybavenost, udržitelný rozvoj měst a obcí).

4) Zajistit nové nalajnování asfaltového hřiště, nalajnování oválu pro hasičský sport, výrobu nových

    branek na asfaltové hřiště a doplnění písku na plážový volejbal (vše na stadionu).

5) Zaslat zpracovateli PD na přístavbu mateřské školy v Nezvěsticích připomínky stavební komise.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí