Rada obce bere na vědomí:

1) Informace ohledně průběhu přípravy projektové dokumentace a žádosti o dotaci na rekonstrukci

    sokolovny a možností financování akce za podpory obce.

2) Zápis z jednání stavební komise ze dne 12. 03. 2019.

 

Rada obce schvaluje:

1) Hodnotící komisi na výběr dodavatele stavebních prací na akci: ,,Nezvěstice – vybudování nástavby            a přístavby ZŠ a MŠ – II.etapa” ve složení: Ing.Richard Giebel, Ing.Arch.Eva Špelinová, Ing.Lubomír Hrdina, Ing.Michal Cvikl. Hodnocení nabídek bude 3.5.2019 v 9.00 hodin.

2) Smlouvu o zajištění řádné péče a umístění opuštěných a toulavých psů na území Plzeňského kraje pro rok 2019 uzavřenou mezi obcí Nezvěstice a Víceúčelovým zařízením a útulkem pro psy Borovno,             IČ 22878068.

3) Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150 000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje ,,Podpora  

     rozvoje cykloturistiky a  cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019,, na vypracování

     projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu lávky přes řeku Úslavu.    

4) Registraci do projektu Plzeňského kraje na výsadbu původních listnatých dřevin a sazenic ovocných stromů. Žádost o 40 ks ovocných stromů – výsadba podél zatravněné polní cesty v k.ú.Nezvěstice, p.č.974.

     5) Uzavření MŠ Nezvěstice od 8.7.  do 16.8.2019.

6) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – …………….., Žákava ………. do pořadníku                                       na přidělení bytu.

7) Vybrané uchazeče dle zápisu výběrové komise ze dne 10.4.2019 na zajištění činnosti technického

     dozoru investora (Adestik s.r.o., IČ:25247069 za cenu 290 000,-Kč bez DPH) a koordinátora BOZP

       (Petr Koura, DiS., IČ: 87464535 za cenu 45 000,-Kč bez DPH) na akci ,,Nezvěstice – vybudování

       nástavby a přístavby ZŠ a MŠ – II.etapa”.

8) Administraci veřejných zakázek:  

a) ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa – ICT” – Mazeppa s.r.o., Barrandova  

           404/28, 326 00 Plzeň – cena 8 500,-Kč bez DPH,

b) ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa – dodávka nábytku” – Mazeppa s.r.o.,  

            Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň – cena 8 500,-Kč bez DPH,

c) ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa – dodávka vybavení dílny” – Mazeppa  

            s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň – cena 8 500,-Kč bez DPH.

9. Výsledek hodnocení podaných nabídek ,, Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa” –  

       zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Vítěze veřejné zakázky  

       INGEM a.s., IČ: 63504006 – nabídková cena 306 000,- Kč bez DPH.

 

Rada obce ustanovuje:

1) Pana Lukáš Karkoše zástupcem obce ve Svazu měst a obcí České republiky. Pan Lukáš Karkoš může   pověřit zastupováním obce ve Svazu měst a obcí České republiky i jinou osobu.

Rada obce zmocňuje:

1) Město Blovice k zastupování obce Nezvěstice na XVII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí