Rada obce bere na vědomí:

1) Informace ÚZSVM o vyhlášení elektronické kauce na prodej majetku –

     pozemky – p.č.479, 480, 501, 410, 417, a 395 v k.ú.Olešná u Nezvěstic.

2) Informace od právního zástupce ………… o koupi pozemku st.parc.15/2 v k.ú.Olešná,

    jehož součástí je stavba Olešná 23. Tím došlo k odstranění překážky

    k prodeji obecního pozemku p.č.314/9 a části

    pozemku p.č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (Usnesení ZO č.19 ze dne 12.9.2022).

3) Protokoly o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření za 1. pololetí 2022 ZŠ a MŠ

     Nezvěstice ze dne 2.11.2022. Bez negativních zjištění.

4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2022

     Krajským úřadem Plzeňského Kraje.

5) Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č.190/2005

     uzavřenou se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089.

     Navýšení cen služeb pro rok 2023 – odvoz a likvidace směsného odpadu o 15,38%

    a tříděných složek komunálního odpadu o 17,41,%.

6) Vyhodnocení dotazníkového šetření pro občany ohledně zpracování nového

      Strategického plánu rozvoje obce Nezvěstice na období 2022 – 2030.

7) Návrh výše nájemného a cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023

     předložený společností K aV Starý Plzenec, a.s.

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Nehlásit se do elektronické aukce na prodej majetku – pozemky –

      p.č.479, 480, 501, 410, 417, a 395 v k.ú.Olešná u Nezvěstic v majetku ČR.

3) Finanční příspěvek pro Plzeňský kraj ve 110 200,-Kč na zajištění dopravní

    obslužnosti veřejnou dopravou pro rok 2023.

4) Návrh nového Strategického plánu rozvoje obce Nezvěstice na období 2022 – 2030.

5) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 15 000,-Kč od Nadačního fondu Podpora technického 

    vzdělávání v Plzeňském kraji – nákup stavebnic a zajištění technického kroužku ve školní družině.

6) Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku

      k 31.12.2022 – ………….., bytem ………….., 332 04 Nezvěstice, IČO: 69952230.

 

       RO ukládá:

I.starostovi:

1) Dodržovat maximální stanovenou tříměsíční dobu mezi jednáním zastupitelstva

     dle zákona č.128/2000 Sb.

2) Jednat se zástupcem spol. AVE CZ o možnosti snížení výše navrhovaných

     cen služeb na rok 2023.

3) Projednat na zasedání ZO návrh nového Strategického plánu rozvoje obce

      Nezvěstice na období 2022 – 2030.

4) Projednat na zasedání ZO ceny vodného a stočného od 1.1.2023.

 

II.účetní:

1) Vypracovat vnitřní směrnici k nastavení finanční kontroly podle zákona

     č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (odstranění nedostatku

      zjištěného při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2022).

 

III.místostarostce:

1) Připravit změnu OZV č.2/2021 ze dne 18.10.2021.Navýšení sazby poplatku

     za odkládání komunálního  odpadu z nemovité věci na 1,00 Kč/litr od 1.1.2023

    a projednat na zasedání zastupitelstva.

 

 Usnesení schváleno: 5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí