RO bere na vědomí:

1) Protokoly o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření za 1.pololetí 2018 v MŠ a ZŠ  

    Nezvěstice ze dne 1.11.2018.

2) Vyrozumění Policie ČR ze dne 30.10.2018 k podání trestního oznámení a přihlášení jako poškozený 

     v trestním řízení – vrácení přeplatku za dodané energie od spol. Energie pod kontrolou OPS. Věc

     byla odložena. Obec a MŠ je přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka spol. Energie pod 

     kontrolou OPS.

3) Doručené nabídky na administraci veřejných zakázek

  1. a) Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích II.etapa –

        – AZ zakázka s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – cena 29 000,-Kč bez DPH,

       – Domoza projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň – cena 25 000,-Kč bez DPH,

       – Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň – cena 25 000,-Kč bez DPH.

  1. b) Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa

        – AZ zakázka s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – cena 29 000,-Kč bez DPH,

        – Domoza projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň – cena 25 000,-Kč bez DPH,

        – Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň – cena 25 000,-Kč bez DPH.

  4) Nabídky na vypracování projektové dokumentace ,,Obytná ulice Nezvěstice”:

  1. a) Doprofi, dopravní projekty Fiala, Žákava 155 – cena 116 000,-Kč bez DPH.
  2. b) Ing.Jiří Vavřička, Sladovnická 227, Rokycany – cena 99 400,-Kč není plátcem DPH.

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti  na vedení kanalizačního řadu             

     v silnici I/19 v rámci akce ,, Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa ” mezi obcí  

     Nezvěstice (oprávněná) a ŘSD ČR (povinná). Jednorázová náhrada ve výši 325 643,62 Kč bez DPH.

6) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2018 – KÚPK.

  7) Přijetí dotace v rámci DT PSOV PK 2018 – Projekty obcí ve výši 500 000,-Kč na akci ,,Nezvěstice –

       úprava vodovodu v silnici III/11731″ (můstek na ,,Vartě”).

    8)  Převzetí přístupových hesel do centrálního registru oznámení (zákon o střetu  zájmů).

 

RO schvaluje:

1) Doporučit návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 ve výši 553 940,00 Kč a Střednědobého výhledu na období  

    2020 – 2021 MŠ Nezvěstice. Příloha č.1 usnesení RO č.1/14.11.2018.

2) Finanční příspěvek ve výši 1500,-Kč na akci pro děti konanou v obci Žákava.

3) Nabídku na administraci veřejné zakázky ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích II.etapa”              

    od spol. Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň za cenu cena 25 000,-Kč bez DPH.

4) Nabídku na administraci veřejné zakázky ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa”

    od spol. Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň za cenu cena 25 000,-Kč bez DPH.

5) Nabídku spol.Milwit Water, Malotice 47 na dodání a montáž UV lampy LUXE G1 k úpravě studniční

    vody v ŽS Nezvěstice za cenu cca 25 000,-Kč bez DPH.

6) Nájemné ve výši 500,-Kč/m2/10let za pronájem hrobového místa od 1.1.2019 na veřejném pohřebišti

    obce Nezvěstice.

7) Uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č.8 v DKS Nezvěstice čp. 350 k 30.11.2018 – pí……….

8) Pronájem bytu č.8 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.12.2018 pí………………………..

   9) Žádost spol.Radynet s.r.o. o pronájem části štítové zdi na budově sportovní haly, Nezvěstice160 k 

       umístění antény o průměru 90cm (páteřní internetový spoj). Nájemné ve výši 500,-Kč/měsíc bez DPH

       od 1.12.2018.

10) Ceník svozu a odstranění směsného komunál.odpadu a separovaných složek komunál.odpadu                   

      od 1.1.2019 – AVE  CZ. Příloha č.1 usnesení č.2/14.11.2018.

11) Rozšíření sítě sběru separovaných složek komunálního odpadu (papír) po obci.

12) Rozpočtové opatření č.5/2018 ze dne 14.11.2018. Celkové příjmy rozpočtu 35 339215,13 Kč, celkové 

       výdaje 38 183 368,00 Kč.

 

RO nechvaluje:

1) Žádost ZZSPK o finanční příspěvek na konání 8. ročníku konference Plzeňské dny urgentní  

     medicíny pro odbornou zdravotnickou veřejnost ve dnech 21. a 22.2 2019 v Parkhotelu Plzeň.

2) Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 ve výši 3 100 000,-Kč a Střednědobého výhledu na období 2020 – 

    2021 ZŠ Nezvěstice. Příloha č.3 usnesení RO č.1/14.11.2018.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

     1) Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2018.

       2) Jednat s ředitelem ZŠ o úpravě návrhu rozpočtu na rok 2019 a Střednědobého výhledu na období            

           2020 –  2021 ZŠ Nezvěstice

 

     II.místostarostce:

1) Připravit a projednat s Ministerstvem vnitra ČR úpravu Obecně závazné vyhlášky č.4/2012, o poplatku                 

    za komunální odpad. 

2) Zajistit rozšíření sítě na sběr separovaných složek komunálního odpadu (papír) po obci.

 

 P.Václav Soukup nehlasoval a nahlásil střet zájmu u bodu programu č. 16) Pronájem části štítové zdi na budově sportovní haly, Nezvěstice160.

Ve všech ostatních bodech se shodla Rada obce Nezvěstice jednomyslně.

 

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...