Usnesení RO č.1/1.12.2010

RO bere na vědomí :
1) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  ÚSC Nezvěstice dne 29.- 30.11.2010 za rok 2010. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2) Kontrolu MMP na vedení matričních knih a sbírek za rok 2010 u OÚ Nezvěstice dne 26.11.10.
3) Nesouhlas s úhradou nájmu v DKS Nezvěstice za měsíc listopad 2010 – pí………….
4) Příspěvek obce Nezvěstice na rok 2011 ve výši 83 400,-Kč  – IDP (veřejná doprava).
5) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice za školní rok 2009/2010.
6) Dotaci od KÚ PK na Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 ve výši 6281,- Kč.
7) Oznámení ROP Jihozápad o důvodech zamítnutí žádosti o dotaci na projekt obce Nezvěstice ,,Víceúčelové sportoviště pro volnočasové aktivity v Nezvěsticích“.
8) Žádost p…………………….. o zařazení nemovitosti do plánu výstavby z důvodu změny územního plánu obce Nezvěstice. – předáno na MMP
9) Zpráva o kontrole dokumentace závěrečného vyhodnocení registrovaného projektu obce Nezvěstice ,,Rozšíření vodovodní sítě Nezvěstice“.
10) Územní rozhodnutí MěÚ Starý Plzenec o umístění stavby „Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.
11)    Žádost o provedení údržby příjezdové komunikace u domu č.p.371 – manželé …………. – provedeno dne 25.11.10
12)    Ukončení Smlouvy o servisu (PC program-účetní) s firmou Asseco solution, a.s.
13)    Zvací dopis k podpisu dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR. Modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice (celk.výdaje 448 352,-Kč, dotace 313 846,-Kč,obec 134 506,-Kč).
14)    Informaci starosty o možnostech dotací na realizaci kanalizace a ČOV.
Dotační titul MZE:
–         prostředky stát.rozpočtu (dotace) nepřekročí 45% celkových uznatelných nákladů
–         zvýhodněný úvěr v součtu s ostatními dotacemi nepřesáhne 90% uznatelných nákladů
–         prostředky Plz.kraje (dotace) minimálně 10%

RO schvaluje:
1)      Zařazení žádosti do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice – ……….
2)      Návrh Smlouvy o dílo ,,ZKT a OH Olešenského potoka“ mezi obcí Nezvěstice a firmou STAVMONTA spol.s.r.o. Zahájení prací 31.10.2011, ukončení prací 6.11.2011, náklady 217 461,50 Kč s DPH (protipovodňová opatření – propustek pod silnicí před Olešnou).
3)   Smlouvu na provozování pouťových atrakcí v obci Nezvěstice s  pí…………., Plzeň.
4)      Dohodu o zabezpečení odborné praxe ve dnech 25.11. – 9.12.10 …………….., Nezvěstice.
5)      Oznámení ČEPS, a.s. o odstraňování a oklešťování stromoví.
6)      Pronájem bytu č.19 v DKS Nezvěstice pí…………., dle pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice. Nájem od 10.12.2010.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR – modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice.
2)      Podepsat Smlouvu o dílo ,,ZKT a OH Olešenského potoka“ mezi obcí Nezvěstice a  firmou STAVMONTA spol.s.r.o.
3)      Na jednání RO 8.12.2010 podat další informace o možnostech dotací na kanalizaci a ČOV.

II.                místostarostce:
1)      Zajistit průběh praxe studenta p………….
2)      Připravit Smlouvu na pronájem bytu v DKS Nezvěstice. Zajistit přípravu bytu a předání novému nájemci.
3)      Vyvěsit na úřední desce i elektronické Oznámení ČEPS, a.s. o odstraňování a oklešťování stromoví.

III. stavební techničce:
1)      Zajistit zpracování Žádosti o zařazení akce do ,,Seznamu akcí Programu Mze 129180“ (dotace kanalizace).

Usnesení schváleno : 5 hlasy