Rada obce bere na vědomí:

1) Žádosti o pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2019:

a) Jiří Koch, Čs.Armády 601/23, Praha 6, IČO: 70183422,

b) Domeus Trade s.r.o., Roháčova 14, Praha, IČ:02083230.

2) Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

3) Sběr nebezpečného odpadu v obci Nezvěstice ve dnech 22.5.- 23.5.2019.

4) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 13.5. – 17.5.2019.

5) Zápis kontrolního výboru ze dne 6.3.2019.

6) Zápis  z jednání sociální komise ze dne 4.4.2019

7) Rozhodnutí Zastupitelstva PK o neposkytnutí dotace z DT PSOV PK 2019 – Projekty obcí na akci             

    ,, Udržovací a stavební úpravy objektu č. p. 277″. Žádost byla převedena do stavu NÁHRADNÍK.

    V případě vrácení nebo uvolnění dalších finančních prostředků může být akce podpořena dodatečně.

8 ) Rozhodnutí Zastupitelstva PK o poskytnutí dotace z DT Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické

     dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019 na akci ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes 

     řeku Úslavu” Dotace ve výši 150 000,-Kč na zpracování PD lávky.

9) Zpráva z prověrky BOZP v MŠ ze dne 2.4.2019.

10) Žádosti o propachtování zemědělských pozemků – AG-PRODUKT a.s. , Šťáhlavy a AgroKol.s.r.o., 

      Koloveč.

11) Zápis z jednání ze dne 10.4.2019 nad konceptem DÚR na akci I/19 Nezvěstice – průtah – ŘSD ČR, 

      správa Plzeň.

 

Rada obce schvaluje:

  1) Hodnotící komisi na výběr dodavatele na zajištění činnosti technického dozoru investora a 

       koordinátora BOZP na akce: „Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV, II. etapa“ a

      ,,Nezvěstice – vybudování nástavby a přístavby ZŠ a MŠ – II.etapa” ve složení: Ing.Richard Giebel, 

      Ing.Arch.Eva Špelinová, Václav Soukup, Miloslav Nekola.

2) Pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2019 spol. Domeus Trade s.r.o., Roháčova  

    14, Praha, IČ:02083230. Návrh smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.

3) Konání okrskové soutěže v hasičském sportu na stadionu dne 20.4.2019  (10.00 -18.00 hod.)- pořadatel  

     SDH Starý Plzenec.

4) Dotaci pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost v roce 2019 ve výši 25 000,-Kč.

5) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky na veřejné části a částečné krytí nákladů

na pořízení požadované revizní šachty při akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ 

č. sml.:  1/2019  …., Nezvěstice ……. – 22 435,-Kč.

6) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0011187/VB/003 Nezvěstice, koupaliště,  kNN mezi obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná). Dotčené pozemky věc.břemenem (zemní kabelové vedení NN, rozpojovací skříň v pilíři, vzdušné vedení NN) ve vlastnictví obce Nezvěstice parc.č. 113/87, 1157, 1160 a 1167 v k.ú. Nezvěstice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,-Kč bez DPH.

7) Rozpočtové opatření č.2/2019. Příloha č.2 usnesení RO č.10/10.4.2019.

8) Uzavření pachtovní smlouvy se spol. AG-PRODUKT a.s. , Šťáhlavy 263, 332 03 Šťáhlavy,

     IČ: 00118150. Zemědělský pacht na pozemky ve vlastnictví obce Nezvěstice parc.č. 819,  821, 912,   

     818 a 913 v k.ú. Nezvěstice a část pozemků parc.č. 820 a 814 v k.ú. Nezvěstice. Celková výměra  

     pronajatých pozemků činí 3,4425 ha. Společnost již pozemky obhospodařuje a proto zaplatí zpětně 

     pachtovné za roky 2016, 2017 a 2018 – 20 655,-Kč (2 000,- Kč/ha/rok). Pachtovné od 2019 – 3 500,-

     Kč/ha/rok.

9) Nabídku Archetiko, s.r.o., Plzeň, IČ 06848559 na zpracování komplexního urbanistického návrhu za cenu          100 000,-Kč bez DPH. (Oznámení o osobním zájmu – Ing.arch.Špelinová)

10)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0014380/3/VB mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distrribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN (20bm) – dotčený pozemek parc.č.647 v k.ú.Nezvěstice (dotčená plocha 12m2). Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč + DPH.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

  1)  Prodej pozemku p.č.1167 v k.ú.Nezvěstice (147m2) v majetku obce Nezvěstice společnosti Gas Net, s.r.o., IČO 27295567 (pozemek dotčen stavbou regulační stanice plynu).

  2) Návrh o pořízení změny č.2 Územního plánu Nezvěstice zkráceným postupem a o obsahu této změny (změna funkčního využití pozemku p.č.941 v k.ú.Nezvěstice).

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí