Rada obce bere na vědomí:

1) Cenové nabídky na dodávku a montáž sporáku do MŠ Nezvěstice:  A GASTRO – Libor Vrtěl,

    GASTRONOM98, s.r.o.

  2) Vyjádření spol. CETIN na úpravu pronajatých prostor (místnost s telekomunikační technologií)

       v budově OÚ Nezvěstice č.p.277. Předpokládané náklady na úpravu (zmenšení a vystěhování)

       pronajatých prostor ve výši 70 000,-Kč (náklady bude hradit obec).

3) Informace ITI (Integrované územní investice) – projekt na vybudování přestupního terminálu

    byl vybrán mezi tzv. strategické řešení Plzeňské aglomerace, které bude uvedeno v Programovém

    dokumentu IROP (PD IROP).

4) Schválení žádosti o dotaci od MZe ve výši 40 880,- Kč pro obec Nezvěstice na hospodaření v lesích

    v roce 2022 (oplocenky).

5) Zpracovaný statický posudek střešní konstrukce na možnost osazení fotovoltaických panelů na

     střechu budovy tělocvičny č.160.

6) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2023 předložené ZŠ Nezvěstice, příspěvkovou

     organizací.

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova –  

    dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem „Nezvěstice –

    Obnova místních komunikací“.

3) Uzavření Kupní smlouvy se spol. A GASTRO – Libor Vrtěl, IČ 67113681 na dodávku a montáž

     kombinovaného sporáku Redfox SPBT 70/80 11 GE do MŠ Nezvěstice za cenu 68 957,90 Kč s DPH.

     Termín dodání do 28.4.2023.

4) Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do

     obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. (novelizace legislativy).

     Pověření spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k plnění části povinností obce vůči spol.EKO-

     KOM, a.s. (vykazování údajů).

5) Sběr nebezpečného odpadu dne 23.5.2023. Sběr objemného odpadu dne 30.5.2023. Svoz nebezpečného

    a objemného odpadu provede firma AVE CZ a svoz elektrozařízení spol. REMA Systém, a.s.

    k recyklaci.

6) Cenovou nabídku na dodávku a montáž fasádních hodin na budovu ZŠ Nezvěstice od společnosti

     Elektročas, Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9. Nabídková cena 73 140,-Kč bez DPH.

7) Změna usnesení RO č.81/2.5.2022 schvaluje bod 3) (změna rozsahu omezení dotčených pozemků a

    výše náhrady za VB:

    Uzavření SoSB o zřízení VB – Nezvěstice, PM, p.č.835 – vVN – ČEZ Distribuce, a.s. č.IZ-12-

  0001067/1/VB mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná). Dotčené

    pozemky břemenem parc.č. 835, 850, 859, 898 v k.ú.Nezvěstice (plánovaná kruhová

    křižovatka při vjezdu do obce od Plzně). Zařízení distribuční soustavy (venkovní vedení VN, betonový

    sloup včetně zařízení) celkem 373 m2/124,5 bm. Jednorázová náhrada 2 700,-Kč bez DPH.

8) Rozpočtové opatření č.2/2023.

9) Provedení odvodnění kanalizace v části obce Varta pod  komunikací č.11731 spol.BP STAVBY s.r.o.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání ZO smlouvu o bezúplatném převodu pozemkové parcely p.č.761

    v k.ú.Nezvěstice od ČR ÚZSVM (převodce) na Obec Nezvěstice (nabyvatel).

2) Uzavření Smlouva o dílo se spol. Luron s.r.o., IČ:27969789 na projekt ,,Výměna svítidel a

     modernizace veřejného osvětlení v části obce Nezvěstice – 2.etapa“.

3) Dále jednat se spol. CETIN o realizaci úpravy pronajatých prostor (místnosti s telekomunikační

     technologií) v budově OÚ Nezvěstice č.p.277.

 

   II.stavebnímu technikovi:

1) Zajistit přípravu smlouvy na směnu části pozemků p.č st.33 (nové vedení vodovodu) a 1135 (stezka

     pro pěší a cyklisty ,,Nezvěstice (koupaliště) – Žákava“ v k.ú.Nezvěstice o výměře 599m2) v majetku

     spol.Alimex a.s. za  obecní pozemek p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic o výměře 599m2.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí