Rada obce bere na vědomí:

1) Zprávu ze dne 3.5.2019 o hodnocení nabídek – ,,Nezvěstice –  vybudování nástavby a přístavby ZŠ               

    a MŠ – II.etapa”. Účastníci zadávacího řízení: Lesní stavby, s.r.o., IČ:64834042,

                                                                                       KAZIKO a.s., IČ:26693054.

2) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2019 předložené ZŠ Nezvěstice.

3) Záznam z jednání ze dne 3.5.2019 na ŘSD ČR ,,I/19 Optimalizace trasy”.

4) Žádost spol. PROSTAV CZ, s.r.o. o uvolnění pozastávky ve výši 289 190,50Kč dle SOD 

      č.1/2013 ,,Oprava umělé vodní nádrže v Nezvěsticích”.

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení podaných nabídek ,,Nezvěstice –  vybudování nástavby a přístavby ZŠ a MŠ – II.etapa”. Vítěze veřejné zakázky na stavební práce na akci ,,Nezvěstice –  vybudování nástavby a přístavby ZŠ a MŠ – II.etapa” spol. Lesní stavby, s.r.o. IČ: 64834042 za cenu12 578 515,68 Kč bez DPH. Příloha č.1 usnesení RO č.12/6.5.2019.

2) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice, IČ 75006774 od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

3) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – ……………. do pořadníku  na přidělení bytu.

4) Nabídku Ing.Luďka Tesaře, IČO: 74372246 na zpracování zadávací dokumentace do poptávkového 

     řízení na banky na Investiční úvěrový rámec za cenu 10 tis. Kč bez 21% DPH. Vyhlášení  

     poptávkového řízení (částka 30 až 50 mil. Kč).

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost ……………….. o změnu času hlášení obecního rozhlasu (až po 17.00 

    hod.) z důvodu, že budí kojence a předškolní děti. Hlášení probíhá dle dohody s MŠ mimo polední  

    odpočinek dětí a dle provozní doby obecního úřadu. Není možné určit dobu hlášení tak, aby byla                 

    v souladu s požadavky všech občanů.

Stanovená doba hlášení místním rozhlasem

Pondělí   a středa      10:00 hodin    a     17:30 hodin
Úterý  a čtvrtek         10:00 hodin    a     15:30 hodin
Pátek                         11:30 hodin

     2) Žádost o podporu ve výši 7 500,-Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavřít smlouvu o dílo na akci ,,Nezvěstice –  vybudování nástavby a přístavby ZŠ a 

    MŠ – II.etapa” s vítězem zadávacího řízení spol.Lesní stavby s.r.o., IČ:64834042.

2) Předložit a projednat na dalším zasedání zastupitelstva obce návrh smlouvy s bankou na Investiční

     úvěrový rámec pro obec.

3) Projednat na příštím  jednání rady obce aktuální situaci ohledně obecních lesů a k tomu pozvat

    p.Janouška a p.Kotoru.

II. místostarostce:

1) Zajistit sběr a svoz objemných odpadů od občanů obce dne 5.6.2019.

 

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí