Rada obce bere na vědomí:

1) Informace Ing.Janouška (lesní hospodář)  a p.M.Kotory o stavu obecních lesů, těžbě dřeva a kůrovcové kalamitě.

2) Pozvánku na valnou hromadu Mikroregionu Radyně konanou dne 30.5.2019. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radyně za rok 2018.

3) Žádost p……….., Nezvěstice č.p……… o odkup pozemku p.č.288/4 v k.ú.Nezvěstice (40m2) v majetku obce Nezvěstice.

4) Žádost p………….., Olešná č.p…….o odkup části pozemku p.č.39/11 v k.ú. Olešná u Nezvěstic (cca 90m2) v majetku obce Nezvěstice.

5) Žádost p……………., ……….Plzeň a pí……….., Olešná ……., 332 04 Nezvěstice o odprodej části pozemků p.č.36/1 a 35/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic v jejich vlastnictví do majetku obce Nezvěstice (využíváno jako chodník pro veřejnost).

6) Žádost ………, Olešná ……., 332 04 Nezvěstice o vypořádání duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 36/5 v k.ú. Olešná u Nezvěstic (chodník ke zdravotnímu středisku). Pozemek v duplicitním vlastnictví obce Nezvěstice a pí…………

7) Zápis z jednání stavební komise dne 16.5.2019.

8) Žádost o změnu Územního plánu obce Nezvěstice (p……..). Návrh změny předán pořizovateli ÚP MMP (Bc.Petru Pelechovi, odbor stavebně správní) dne 21.5.2019, který posoudí soulad návrhu s právními předpisy.

9) Zápis KÚPK, odboru ekonomického o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 

     2018 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rada obce schvaluje:

1) Návrh zadávací dokumentace do poptávkového řízení na banky na investiční úvěrový rámec.

2) Dohoda o spolupráci při instalaci a provozování systémů prvků aktivního monitoringu (měřič dodržování rychlosti) mezi obcí Nezvěstice (provozovatel) a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje (uživatel).

3) Pořízení územní studie pro lokalitu Z1 v Územním plánu obce Nezvěstice.

4) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky.

5) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky.

6) Ubytování a stravování účastníků Mistrovství ČR v národní házené pořádané TJ Sokolem Nezvěstice

     ve dnech 20.6.-23.6.2019 v ZŠ a tělocvičně. Předpokládaná cena za pronájem a služby 155,-Kč/osoba.

7) Pronájem nebytových prostor (40,29m2) v budově zdravotního střediska, Olešná č.p.20 od 1.7.2019            

     o Mgr. …………, Chválenice č.p……. za účelem provozování ambulance klinické logopedie.                

     Nájemné 2 216,-Kč/měsíc.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o finanční příspěvek – ZO ČSCH z.s. na propagační výstavu na farmě v Milínově. Rada obce (usnesení č.10/10.4.2019 ) schválila příspěvek na činnost organizace ve výši 25 000,-Kč.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Prodej pozemku p.č.288/6 v k.ú.Nezvěstice (40m2) v majetku obce Nezvěstice.

2) Zamítnutí žádosti p………., Olešná č.p……… o odkup části obecního pozemku č.p.39/11 v k.ú.Olešná u Nezvěstic.

 

Rada obce ukládá:

I. Ing.arch Špelinové:

1) Připravit zadávací podmínky pro vypracování územní studie na rozvojovou zónu Z1 dle ÚP obce Nezvěstice.

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Zjistit prodejní cenu pozemku č.288/6 v k.ú.Nezvěstice.

2) Zajistit geometrické oddělení části pozemků p.č.36/1 a 35/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (chodník)                 k možnosti odkupu obcí od soukromých vlastníků.

3) Zjistit podmínky řešení duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 36/5 v k.ú. Olešná u Nezvěstic

4) Zaslat žádost o pořízení územní studie na MMP, odbor stavebně správní pro lokalitu Z1.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí