Rada obce bere na vědomí:

1) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19,  

     poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy  

     neinvestiční povahy“.

2) Podání žádosti obce o bezúplatný převod pozemku p.č.761 v k.ú. Nezvěstice ve vlastnictví ČR.

3) Zpráva o výsledku kontroly plateb ze dne 7.6.2019 – VZP ČR, pobočka Plzeň.

4) Zápis ze 3.jednání kontrolního výboru dne 12.6.2019.

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem bytu č.1 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.7.2019 –  manželé …………..

2) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  – Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice – část úseku  č.1 ve výši 3 761 376,-Kč (celkové předpokl. náklady 4 701 721,-Kč).

   3) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 29 900,- Kč  

       na věcné vybavení JSDHO.
   4) Dohodu o užívání veřejné vývěsní skříně na p.č.33/19 v k.ú.Nezvěstice od 1.7.2019 – ZETEN  

       spol.s.r.o. Roční nájemné 1000,-Kč/vitrína.

   5) Pronájem nebytových prostor  (38,96m2) v I.NP budovy zdrav. střediska  od 1.7.2019 na dobu neurčitou 

       – Bc.Dana Vanešová, IČO:74340506

         Jana Bílková, IČO: 67117171

         Eva Kodalíková, IČO:64868656

         Zoja Zoubková, IČO:69952230

         Martina Faitová, IČO: 48335932

   6) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě  ze dne 7.2.2018 mezi obcí Nezvěstice a  Radynet s.r.o. (pronájem

        místnosti v objektu MŠ). Instalovaná zařízení TS napojena na stávající el.rozvod objektu s        

        odděleným (odpočtovým) měřením spotřeby el. energie.

7)  Finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na výrobu dresů pro SDH Nezvěstice.

8)  Podmínky pronájmu části pozemku (cca 435m2) p.č. 279/138 v k.ú.Nezvěstice. Pronájem na dobu

     neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Využití pozemku s dodržením všech podmínek a omezení v souladu 

     s územním plánem obce Nezvěstice.

   9) Žádost o vystoupení na zasedání ZO (bod programu č.15) dne 26.6.2019 – p………………….

 

Rada obce neschvaluje:

1) Prodej části pozemku p.č. 278/138 v k.ú. Nezvěstice.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Návrh Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 mezi obcí Nezvěstice a Komerční bankou, a.s.,  se sídlem

    Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO:45317054.

 2) Nechat vypracovat urbanistickou studii středu obce pro lokalitu č.1.

  3) Prodej pozemku parc.č.1167 v k.ú.Nezvěstice o výměře 147m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice, který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, společnosti GasNet, s.r.o, sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (pozemek dotčen stavbou regulační stanice plynu),  za cenu  147 000,-Kč (1000,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (GasNet, s.r.o).

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

  1) Stanovit členy hodnotící komise nabídek na dodavatele stavebních prací na akci„Odkanalizování obce

      Nezvěstice na ČOV, II. etapa“

  2) Zažádat MMR ČR (poskytovatel dotace) o prodloužení termínu ukončení realizace akce   

     ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa” do 20.11.2019.

 

  1. účetní:

1) Dodržovat opatření uvedená ve Zprávě o výsledku kontroly plateb ze dne 7.6.2019 – VZP ČR, 

     pobočka Plzeň.

 

III. stavebnímu technikovi:

1) Zaslat odpověď na žádost p……………….. ohledně možnosti pronájmu obecního pozemku

     p.č.279/138 v k.ú.Nezvěstice.

 

  1. stavebnímu technikovi a matrikářce:

1) Postupovat dle pokynů zaslaných ČSÚ ohledně ,,Sčítání lidu, domů a bytů 2021″.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola,

Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí