Rada obce bere na vědomí:

1) Zveřejněnou zadávací dokumentaci na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, III.etapa“ a

    ,,Nezvěstice  – rozšíření vodovodní sítě“. Termín pro podávání nabídek do 25.9.2023.

2) Realizaci nové polní cesty dle pozemkových úprav na pozemku p.č.1222 v k.ú.Nezvěstice 

    a p.č.499 v k.ú.Olešná u Nezvěstice.

3) Podání žádosti o grant na vybudování workoutového hřiště u tělocvičny od Nadace ČEZ – Oranžové

    hřiště 2023. Celková rozpočet projektu 1 640 000,-Kč, požadovaná částka 1 302 705,00 Kč.

  4) Předloženou studii od Atelieru SAL, Sladová 7, Plzeň na výstavbu skladu baterií pro FVE

      v průmyslovém areálu u stadionu – pozemek č.p.278/135 v k.ú.Nezvěstic

 

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

   2) Stanovisko obce pro řídící výbor ITI k projektovému záměru ,,Revitalizace veřejných prostranství –

       Obec Nezvěstice“. Obec nemá zájem v současné době projekt realizovat z důvodu omezených

       uznatelných výdajů a nízké výše dotace.

   3) Žádost ZO ČSCH z.s. Nezvěstice o dotaci ve výši 5000,-Kč na zpracování projektové dokumentace

       vodovodní přípojky do areálu ČSCH Nezvěstice č.p. 338.

4) Uzavření Smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení (výtah v DKS) se spol. OTIS a.s.,

    IČ:42324254. Měsíční cena za servis ve výši 1 057,01 Kč s DPH od 1.9.2023.

5) Zakoupení vánočního osvětlení dle cenové nabídky Ateliéru Maur s.r.o., IČ:25241885. Dekorace na

    sloupy VO – 11 ks a příslušenství za cenu 80 837,-Kč s DPH.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Pronájem části pozemku 278/212 v k.ú.Nezvěstice (rybníček) na žádost…………..

    Důvodem je zachování volného přístupu na pozemek (veřejná zeleň), sousedící pozemky a zdroj vody  

    pro případné hašení požárů.

2) Žádost ……………… o finanční spoluúčast obce při úpravě veřejného prostranství (lesík

    u ,,Hory“ na poz.p.č.1222 v k.ú.Olešná u Nezvěstic). Tento pozemek je veden jako smíšená plocha a   

    není veřejným prostranstvím. Byl proveden úklid tohoto prostoru (odstranění odpadu) pracovníky

    obce. Do tohoto prostoru nebude obec pořizovat mobiliář a fotopast. Pokud dojde

    k opakovanému znečištění tohoto prostoru obec zajistí opětovný úklid.

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice dne 11.9.2023.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.