Rada obce bere na vědomí:

1) Zprávu ze dne 10.7.2019 o hodnocení nabídek na stavební práce na akci ,, Nezvěstice – odkanalizování

    obce na ČOV, II.etapa”

    Účastníci zadávacího řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599,

                                                Vodohospodářské stavby s.r.o., IČ: 40233308,

                                                STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543

                                                STREICHER, spol.s.r.o., IČ: 14706768.    

 2) Žádost o odpovědi na otázky a zaslání žádaných dokumentů – p………………….

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení podaných nabídek ,, Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa”

     Vítěze veřejné zakázky spol. STREICHER, spol.s.r.o., IČ: 14706768 – nabídková cena

     17 299 041,37 Kč bez DPH.

 2) Směrnici k účtování projektů IROP „Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní

      vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“

    číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009681.

 3) Finanční příspěvek ve výši 25 000,-Kč na činnost pro SDH Nezvěstice.

 4) Finanční příspěvek ve výši 25 000,-Kč na činnost pro TJ Sokol Nezvěstice.

 5) Návrh příkazní smlouvy na administraci projektu  ,,Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ  

  1. etapa” – Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecné prospěšná společnost, Riegrova 1,

     306 25 Plzeň, IČ:25245091 za cenu 149 000,-Kč bez DPH. Příloha č.1 usnesení rady obce 

     č.17/10.7.2019.

 

Pro 3 hlasy  – Lukáš Karkoš, Ing.arch.Eva Špelinová, Václav Soukup

Proti  0  hlasů  

Zdržel se  0  hlas

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí