Rada obce bere na vědomí:

1) Zápis  z jednání sociální komise ze dne 26.4.2019.

2) Stanovisko JUDr.J.Šindelářové pro stavbu (…………), která je zřízena na pozemku jiného vlastníka – 

    Obec Nezvěstice (část příjezdové nezkolaudované komunikace na části pozemku parc.č.859                             

     v k.ú.Nezvěstice).

3) Znalecký posudek na prodej pozemku p.č. 1167 v k.ú.Nezvěstice (147m2) . Obvyklá cena 60 000,-Kč 

     bez DPH.

4) Informace z jednání s RRA PK o technickém řešení, vypracování projektu a umístění přestupního uzlu 

     (zaměření řešeného území/pozemků, konzultace s dopravci – ČD,SŽDC…), možnosti získání dotací na  

      projekt a postupu přípravy.

5) Informace Centra pro regionální rozvoj České republiky (územní odbor IROP pro Plzeňský kraj)     

    ohledně projektu kruhová křižovatka na silnice I/19 (vjezd do obce od Plzně) – projektový záměr spadá

    do aktivity bezpečnost dopravy, 53. výzva UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY

    CLLD. Na tuto výzvu navazují výzvy jednotlivých MAS.

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem bytu č.0 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.9.2019 –  manželé ……………….

2) Nabídku na podání žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu ,,Cyklostezka Plzeň-Brdy, část 

     Nezvěstice” – Ing.Z.Havel, IČ:06180965 za cenu 129 000,-Kč.

3) Pořízení nové autobusové čekárny k zastávce školního autobusu za cenu do 50 000,-Kč bez DPH.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 20 000,-Kč pro Centrum Hájek z.ú., IČO:22845798

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Předložit na příštím jednání ZO znalecký posudek – pozemek p.č. 1167 v k.ú.Nezvěstice.

2) Pokračovat v jednání s CRR ČR, Dopravní Policií ČR a ŘSD ČR ohledně projektu kruhové křižovatky  

     na silnici I/19.

3) Připravit výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace dopravního přestupního uzlu 

  Nezvěstice.  (  Pro 3 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová,

                         Proti  0  hlasů , Zdržel se  1  hlas – Václav Soukup)

 

 Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí