Rada obce bere na vědomí:

1) Odpověď na žádost p……., Nezvěstice ………..ze dne 10.7.2019 a upozornění na nevhodné reakce 

     související se žádostí o změnu územního plánu.

2) Sdělení Kraj.ředitelství Policie PK, odboru služby dopravní policie ze dne 5.8.2019 ohledně žádosti obce  

    o vyjádření k situaci ohledně silnice I/19 Nezvěstice, úprava napojení rozvojového území.

3) Žádost o dotaci ve výši 7 200,-Kč z programu Dotace pro jednotky SDH obcí – MV- GŘ HZS ČR –  

     II.fáze. Výdaje za uskutečněné zásahy JSDHO Nezvěstice mimo územní obvod zřizovatele.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření Dohody o skončení nájmu části obecního pozemku p.č.728 v k.ú.Nezvěstice k 10.8.2019 –

     p……………… Praha 9.

2) Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p.č.278/138 v k.ú.Nezvěstice  (438m2) od 1.9.2019 –  

     ………., Nezvěstice …………… Nájemné 365,-Kč/měsíc.

3) Uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I.NP na zdravotním středisku, Olešná 20 o výměře 

     30,84m2, od 15.8.2019, nájemné včetně služeb 3 362,-Kč/měsíc. – ………………………

4) Pořízení nové světelné vánoční výzdoby na strom u ZŠ dle nabídky  spol. MC – DECO, Přeštice. Set 

    ICE 2.1 za cenu 34 255,-Kč s DPH.

5) Vyúčtování pro TJ Sokol Nezvěstice za ubytování a služby při konání Mistrovství ČR mladších žaček           

     v národní házené ve dnech 21.6. -23.6.2019. Cena 32 121,-Kč  (83 osob x 387,-Kč).

6) Pořízení nového vyšetřovacího lehátka do ordinace Praktik Nezvěstice s.r.o. za cenu cca 12 500,-Kč.

7) Stavební úpravy vstupu do budovy OÚ č.p.277 (výměna vstupních dveří do budovy a na obecní úřad)           

     a stavební úprava hlavního vstupu na bezbariérový.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Směnu pozemků mezi obcí Nezvěstice a ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.

    ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. přenechá obci Nezvěstice: 4/7 pozemku p.č.973 o výměře 574m2  

    (příslušná výměra podílu 328m2) v k.ú.Nezvěstice a pozemek p.č. 968 o výměře 268 m2 v  

     k.ú.Nezvěstice, Obec Nezvěstice přenechá  ALIMEXU NEZVĚSTICE a.s. pozemek p.č.453

     o výměře 599m2

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Václav Soukup

Proti  0  hlasů  

Zdržel se  0  hlas

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí