Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční příspěvek pro Plzeňský kraj ve výši 96 228,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou  

    dopravou pro rok 2019.

2) Ceník na ukládání odpadů na skládce Vysoká u Dobřan spol. Marius Pedersen a.s. platné od 1.1.2019.

 

     Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Poskytnutí půjčky TJ Sokolu Nezvěstice ve výši 130 000,-Kč na uspořádání MČR mladších žaček              

     v termínu 21.-23.6.2019 (financování akce). TJ Sokol Nezvěstice bude po uskutečnění místrovství 

     žádat o proplacení nákladů MŠMT. Po obdržení financí od MŠMT půjčenou částku vrátí obci. Obec 

     umožní účastníkům mistrovství použít třídy v ZŠ, tělocvičnu pro ubytování a kuchyni ZŠ pro 

     stravování (schváleno ředitelem ZŠ). TJ Sokol Nezvěstice zajistí veškeré pořadatelské povinnosti.

2) Poskytnutí finanční dotace v max. výši 200 000,-Kč TJ Sokolu Nezvěstice na vypracování projektové 

    dokumentace na celkovou rekonstrukci sokolovny.

    

     Rada obce schvaluje:

1) Udělení odměny podle z.143/1992 Sb. a NV ČR č.251/1992 Sb.  Marcele Kozákové ředitelce MŠ Nezvěstice.

 

Rada obce ukládá:

starostovi:

     1) Předložit finančnímu výboru doporučené příspěvky pro TJ Sokol Nezvěstice k projednání a

          zapracování do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola,

                        Václav Soukup

Proti  0  hlasů   

Zdržel se  0  hlasů

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...