Rada obce bere na vědomí:

1) Informace ………….. ohledně jeho podnikatelského záměru využití budovy č.p.333.

2) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 30.6.2019 předložené ZŠ Nezvěstice.

3) Dopis zaslaný spol. ALIMEX, a.s. dne 12.8.2019 ohledně navýšení pachtovného za užívání obecních 

     pozemků.

4) Nabídky na výměnu vstupních dveří do budovy OÚ Nezvěstice – OKNOTHERM spol.s.r.o. za cenu           

    205 833,-Kč bez DPH, TRIDO, s.r.o. za cenu 112 410,-Kč bez DPH a  IQ System spol.s.r.o.

    153 020,- Kč bez DPH.

  5) Informace starosty o aktuálním stavu akcí Nástavba a přístavba ZŠ – II.etapa a Odkanalizování obce na  

       ČOV, II.etapa (zahájení prací 22.8.2019).

 

Rada obce schvaluje:

1) Dohoda o skončení nájmu bytu č.14 v DKS k 31.8.2019- pí…………………………..

2) Dohodu se spol.ALIMEX NEZVĚSTICE, a.s. o navýšení ceny pachtovného na 3600,-Kč/h/rok od

    1.10.2019 za pronájem pozemků v majetku obce.

3) Cenovou nabídku na výměnu starých vstupních dveří do budovy OÚ Nezvěstice čp.277. Automatické

     dveře za cenu 112 410,-Kč bez DPH).

4) Dodatek č.004 k pojistné smlouvě č.0514731018 obce Nezvěstice u HVP, a.s. (aktualizace pojištěných 

     nemovitostí). Roční pojistné ve výši 95 228,-Kč.

5) Administrace veřejných zakázek:

     Cyklostezka Plzeň – Brdy, část Nezvěstice za cenu 25 000,-Kč bez DPH,

     Zpracování projektové dokumentace na Přestupní uzel Nezvěstice za cenu 14 500,-Kč bez DPH    

     spol.MAZEPPA s.r.o., Plzeň (Dohoda o narovnání ze dne 5.10.2017).

6) Podání žádosti o převod pozemků v majetku ČD, a.s. na obec Nezvěstice za účelem výstavby  

     dopravního přestupního uzlu.

 

Rada obce ukládá:

I. starostovi:

1) Pozvat na příští jednání rady zástupce TJ Sokol Nezvěstice.

2) Podat žádost (převod pozemků) na ČD, a.s.

 3) Určit členy hodnotící komise nabídek na zpracovatele Urbanistické studie obce Nezvěstice – lokalita

      1,4 a 6.

II.p.Nekolovi:

1) Provést úpravu internetových stránek dle požadavků zákona č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových 

    stránek a mobilních aplikací a směrnice EP a Rady EU 2016/2102 do 23.9.2020.

  Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí