Usnesení RO č.23/31.10.2011

RO bere na vědomí :
1)      Oznámení KÚ PK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2011 ve dnech 14.11. – 16.11.2011.
2)      Zápis z 8.zasedání Kontrolního výboru dne 10.10.2011.
3)      Výpověď nájemní smlouvy a Dohodu o ukončení nájmu ke 31.10.2011 s pí……………… v DKS Nezvěstice.
4)      Žádost o udělení obecního bytu – sl………………….., Nezvěstice.
5)      Oznámení KÚ PK o provedení kontroly  OÚ Nezvěstice dne 10.11.2011 se zaměřením na výkon přenesené působnosti dle zákona č.301/2000 Sb.
6)      Žádost o přidělení bytu – manželé ………………………
7)      Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 550 000,-Kč od KÚ PK pro obec Nezvěstice na ,,Rekonstrukci výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“.
8)      Oznámení Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o zastupování pí.Hrdličkové v případě nepřítomnosti pí.Vaníkovou na provádění poradenské činnosti v Nezvěsticích.
9)      Hospodaření obce Nezvěstice k 31.10.2011.
10)  Nabídky firem na opravu havarijního stavu střechy propojovací chodby mezi ZŠ a tělocvičnou: Milan Jan, Chválenice 163, IČ:10354662 za cenu 59 198,-Kč s DPH a Martin Bažant, Blovice IČ:64866696 za cenu 60 603,-Kč s DPH (příloha usnesení).

RO schvaluje:
1)  Objednávku na vícepráce na rekonstrukci knihovny v čp.76 – fa.Bretschneider: kazetový strop  dle cen. nabídky dne 25.6.2011  53 302,50Kč a kazetový strop v chodbičce dle položkových jednotek, dveře PVC do sklepa za cenu 22 800,-Kč bez DPH.
2)      Finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč na obnovu zvonů v kostele sv.Martina v obci Chválenice (Občané pro Chválenice, o.s.).
3)      Objednání 2 ks dopravních zrcadel s vytápěním zrcadel od firmy A TOP, s.r.o. za cenu 9 600,-Kč s DPH.
4)      Žádost VPÚ Plzeň s.r.o. o částečné proplacení výkonu inženýrské činnosti na akci ,, Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ a to ve výši 50% ze zbývající nevyplacené částky 90 000,-Kč + DPH.
5)      Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení malotraktoru s  mulčovací sadou pro drobné pěstební práce v lese za cca 700 000,-Kč (max.dotace 50%). Zpracování a podání žádosti od Ing.P.Moulise – Milínov za 12 000,-Kč.
6)  Nabídku na opravu havarijního stavu střechy propojovací chodby mezi ZŠ a tělocvičnou firmou Milan Jan, Chválenice 163, IČ:10354662 za cenu 59 198,-Kč.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Jednat s ŘSD a projektantem o ráhnu před viaduktem na silnici I/19 i ve směru od Spáleného Poříčí.
2)      Zajistit průběh přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2011 ve dnech 14.11.-16.11.2011.         

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí