Rada obce bere na vědomí:

   1) Oznámení ROP Jihozápad o schválení 5. monitorovací zprávy a ukončení monitorovacího období

        udržitelnosti projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem”

   2) Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR na akci ,,Hydrogeologický vrt V3 v katastru obce Žákava 

        pro obec Nezvěstice”.

   3) Informace o jednáních se Stavebním úřadem St.Plzenec, MMP a KÚPK ohledně vjezdu na pozemek 

        parc.č. 278/135 v k.ú.Nezvěstice.

   4) Zápis  z jednání stavební komise dne 21.10.2019.

 

Rada obce schvaluje:

1) Zápisy do kroniky obce Nezvěstice za rok 2015 a 2016 předložený komisí pro kroniku

    (pí.Lindauerová, pí.Moulisová, p.Černý).

2) Žádost SDH Šťáhlavice o koupi nepoužívané světelné rampy (modrý maják) z hasičského vozidla. 

    Cena 2000,-Kč.

3) Uzavření dohody s pí………………, Nezvěstice č.p. ……… o skončení nájmu nebytových prostor                         

     v č.p.277 (krejčovství)  k 31.12.2019.

4) Uzavření dohody s pí…………….., Nezvěstice č.p………. o skončení nájmu veřejného prostranství                   

     k umístění reklamních zařízení na pozemcích p.č.304 a 641/13 v k.ú.Nezvěstice k 31.12.2019.

5) Dotaci ve výši 20 000,- Kč pro Český svaz ochránců památek os.s.- 1.Základní organizace Iron

     Monument Club v Plzni na částečnou úhradu nákladů na akci  ,,Mikulášské parní vlaky za čerty do

    Nezvěstic” dne 1.12.2019.

6) Dodatek č.2 ke smlouvě  na sběr a převzetí nepotřebného textilu firmou DIMATEX CS spol.s.r.o.          

    od občanů (celoroční umístění kontejnerů u OÚ a stadionu). Ročně firma zaplatí obci 500,-Kč.

7) Uzavření dohody s pí……….., Nezvěstice č.p. ……….o skončení nájmu nebytových prostor                        

     v č.p.277 k 30.10.2019.

8) Rozpočtová opatření č.5/2019. Celkové výdaje rozpočtu nezměněny, celkové  příjmy 59 359 759,00 

     Kč a celkové výdaje 66 750 978,00 Kč.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Nabídky MF Dnes a ZAK TV.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

  1) Projednat na příštím zasedání ZO smlouvu o převzetí infrastruktury s příslušenstvím (veřejná 

      účelové komunikace na pozemcích parc.č. 273/7 a 278/81 v k.ú.Nezvěstice) od ……………

 2) Předložit na příštím jednání ZO návrh nově zpracované vyhlášky o místních poplatcích v souladu                   

     s novou legislativou.

 3) Zaslat dopis vyjadřující podporu záměru vzniku  Mateřské školky Zemička s.r.o. v  Milínově.

 4) Zúčastnit se jednání s náměstkem pro dopravu PK, zástupci RRA PK, POVED a SŽDC dne 12.11.2019

     ohledně dopravního přestupního uzlu u nádraží ČD, a.s. v Nezvěsticích.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...