Usnesení RO č.24/14.11.2011

RO bere na vědomí :
1)      Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí ze dne 10.11.2011 KÚ PK, Odborem vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.
2)      Oznámení Povodí Vltavy o změně stavebníka (investora) stavby vodního díla ,,ZKT a OH Olešenského potoka“. Nový stavebník je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, který pokračuje v realizaci stavby.Termín dokončení prací 30.6.2012 a kolaudace 31.12.2012.

RO schvaluje:
1)      Pronájem  bytu č.2 v DKS Nezvěstice p…………….., Plzeň  od 1.12.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
2)      Darovací smlouvu na 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice od BP Stavby CZ s.r.o.
3)      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nezvěstice a ČEZ Distribuce, a.s. na vedení zemního kabelu NN na pozemku p.č.712 (RD p…………).
4)      Smlouvu o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku v Nezvěsticích mezi obcí Nezvěstice a MUDr.Martinou Slaníkovou s.r.o. od 1.1.2012 (výměra 27,24m2, nájem 1 303,-Kč/měsíc, služby 823,-Kč/měsíc).
5)      Zpracování aktualizace Povodňového plánu obce Nezvěstice od Ing.Jana Papeže fa Koordinace, Otovice za cenu 26 400,-Kč s DPH.
6)      Podporu pro SDH Nezvěstice na získání nadačního příspěvku od NADACE ČEZ na projekt ,,Dětská sjezdovka“ a maximální spoluúčast obce ve výši 50 000,-Kč.
7)   Rozpočtové opatření č.4/2011.

Pol. Rozpočtu Částka ( v Kč)  
Výdaje    

5

150 000,00

DPH výtlačné potrubí

20

-150 000,00

Územní plán

 

 

RO ukládá :
I. starostovi:

1) Převzít nové prostory knihovny.
2) Zajistit poražení a převoz vánočního stromu.
3) Zajistit a půjčit parket od OÚ Kornatice.

II. místostarostce:
1) Spolupracovat na aktualizaci Povodňového plánu obce s Ing.Papežem.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí