Rada obce bere na vědomí:

1) Aktuální informace o financování akcí ( ZŠ II.etapa, kanalizace II.etapa). Připravované investiční a

    neinvestiční akce do rozpočtu 2020.

1) Finanční příspěvek pro Plzeňský kraj ve výši 96 2888,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

    dopravou pro rok 2020.

2) Vyjádření Odboru památkové péče MMP k aktuálnímu stavu tvrze a dalšímu postupu na možné  

     provedení opravy.

3) Předání požadavků zaslaných …………..ohledně vyřešení vjezdu na pozemek parc.č. 278/135                  

     v k.ú.Nezvěstice, stavby na pozemku a odkup pozemků obcí k možnosti výstavby kruhové křižovatky

     JUDr.Šindelářové k posouzení.

   4) Předložený návrh na územní studii na rozvojovou zónu Z1 dle ÚPD obce Nezvěstice.

 

  Rada obce schvaluje:

1) Uzavření MŠ Nezvěstice od 23.12. do 31.12.2019.

2) Konání 10. vánočního trojboje v tělocvičně dne 18.12.2019. Bezplatný pronájem haly na konání akce.

3) Výsadbu 8 ks dřevin za cenu 37 643,10 Kč žáky ZŠ Nezvěstice  u DKS Nezvěstice.

4) Pronájem nebytových prostor v objektu č.p.277 v I.NP o celkové výměře 13m2 od 1.1.2020           

                     …………… na provoz šicí dílny. Nájemné včetně služeb ve výši 

                     1 400,-Kč/měsíc.

  5) Příspěvek ve výši 30 000,-Kč pro SDH Nezvěstice na uspořádání Masopustu dne 29.2.2020. 

  6) Nabídku Archetiko, s.r.o., IČ: 06848559 na zpracování architektonické studie přístavby MŠ Nezvěstice 

     za cenu 90 000,-Kč bez DPH.

   Hlasování:   Pro 4 hlasy (Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Miloslav Nekola, Václav Soukup)

                        Proti  0  hlasů  

                       Zdržel se  1  hlas (Ing.arch.Eva Špelinová)

 7) Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – II.etapa”.

     Změna termínů projektu  – změna realizace akce do 31.10.2019, ZVA do 30.4.2020.

 8) Odkoupení vybavení (linoleum, umyvadlo se skříňkou)  nebyt.prostor v č.p.277 za cenu 3 500,-Kč 

      od bývalé nájemkyně ……………….

 9) Přijetí dotace ve výši 296 000,-Kč od Plzeňského kraje z programu PSOV PK 2019 – Projekty obcí na

     akci ,, Udržovací a stavební úpravy objektu č.p.277″.

10)  Zaslat žádost obci Šťáhlavy o napojení cyklotrasy Plzeň-Brdy od žel.mostu  (lokálka) na krajskou 

        komunikaci do Šťáhlavic (úprava povrchu).

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí