Usnesení RO č.25/28.11.2011

RO bere na vědomí :
1)      Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace za školní rok 2010/11.
2)      Z důvodu ověření možnosti využití podzemního vodního zdroje v areálu úpravny vody pro obec Nezvěstice,  žádost KaV Starý Plzenec o informování majitelů přilehlých nemovitostí o  možném poklesu úrovně podzemní vody. Termín po vzájemné dohodě.
3)      Převzetí listinných akcií společnosti KaV S.Plzenec 21.11.2011 a jejich uložení v sejfu OÚ Nezvěstice.
4)      Zápis KÚ PK, odboru ekonomického z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2011. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
5)      Znalecký posudek k odkoupení pozemku v areálu úpravny vody č.k.637 od Ing.Stanislav Nesnídala. Zjištěná cena 70 740,-Kč.
6)      Projekty a dotace Mikroregionu Radyně (MiR) v letech 2008 – 2011.

RO schvaluje:
1)   Rozpočtové opatření č.5/2011.

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
Příjmy :      

2

1112

28 000,00

Daň z příjmu fyz.osob

9

1341

5 000,00

Poplatek ze psů

12

1347

-35 000,00

Poplatek za VHP

13

1351

-20 000,00

Odvod výtěžku z provozování loterií

18

4116

18 000,00

Dotace – ÚP (Viktora)

27

3419

-30 000,00

Koupaliště, stadion

30

3613

-80 000,00

Nebytové hospodářství

32

3632

3 000,00

Pohřebnictví

36

6171

13 000,00

Vnitřní správa-prodej pozemků, prodej zboží

37

6310

-17 000,00

Příjmy z úroků

39

4113

103 000,00

Dotace SZIF – Modernizace kuchyně ZŠ-NIV

42

2310

12 000,00

Pitná voda – pronájem majetku
Celkem příjmy :  

0,00

 
Výdaje :      

2

2212

25 000,00

Silnice – opravy

5

2310

32 000,00

Pitná voda – Výtlačné potrubí

9

3314

45 000,00

Knihovna – nákup PC, nábytek, regály

11

3341

20 000,00

Rozhlas – rozšíření

12

3399

5 000,00

Ostatní záležitosti kultury(obč. Komise)

13

3419

-25 000,00

Koupaliště, stadion

15

3519

-150 000,00

Zdravotní středisko (vratka za plyn)

17

3613

180 000,00

Nebytové hosp.- čp. 76 vícepráce, stropy, dveře

18

3631

55 000,00

Veřejné osvětlení

19

3632

-65 000,00

Pohřebnictví

21

3639

-135 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

22

3722

-85 000,00

Svoz SKO

23

3723

60 000,00

Svoz ost. Odpadů

24

3745

50 000,00

Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň

25

4351

-30 000,00

Ost. Asistence, pečov. Služba (DKS)

30

6171

18 000,00

Činnost místní správy
Celkem výdaje :  

0,00

 
Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

26 307 512,00

Celkový stav výdajů :

21 995 780,00

2)      Žádost ředitelky MŠ Nezvěstice o  čerpání 5 600,-Kč z rezervního fondu na odvody z udělených odměn provozním zaměstnancům.
3)      Zařazení  žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice pí…………… do seznamu uchazečů.
4)      Žádost ředitele ZŠ Nezvěstice o čerpání 46 063,-Kč z rezervního fondu na nutnou opravu střechy ZŠ Nezvěstice.
5)      Smlouvu o umístění zařízení distribuční soustavy ČEZ  Distribuce, a.s. na pozemek obce Nezvěstice č.k. 636/3/KN, 636/1/ZE, 635/1/ZE v k.ú.Nezvěstice (překop komunikace a uložení zemního kabele, osazení pilíře s kabelovou skříní – čerpací stanice budoucí splaškové kanalizace).
6)      Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR na akci ,,Modernizace budovy hasičské zbrojnice Nezvěstice“. Celkové výdaje 240 470,-Kč (dotace 154 589,-Kč) – realizace 1.pol. roku 2012.

RO ukládá :
I. starostovi:

1) Zjistit možnosti opravy velkého bazénu koupaliště.
2) Projednat na veřejném zasedání ZO dne 19.12.2011 Návrh rozpočtu obce Nezvěstice na rok 2012 a žádosti ředitelů MŠ a ZŠ na uvolnění financí z rezervních fondů.

II. stavební techničce:
1)      Po stanovení termínu na ověření možnosti využití podzemního vodního zdroje v areálu úpravny vody pro obec Nezvěstice informovat písemně majitele přilehlých nemovitostí o  možném poklesu úrovně podzemní vody.
2)   Jednat s majiteli pozemku v areálu úpravny vody č.k.637 k.ú.Žákava o zrušení  zástavního práva na pozemek, aby mohl být vykoupen obcí Nezvěstice.    

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí