Rada obce bere na vědomí:

 1) Dopis ze dne 13.11.2019 zaslaný ŘSD ČR ohledně projektování řešení horního viaduktu s tím,                

    aby průjezdná výška zůstala 3,3m.

  2) Návrh rozpočtu obce Nezvěstice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021,2022. 

 3) Návrh rozpočtu MŠ Nezvěstice ve výši 610 440,-Kč na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu                   

       na roky 2021,2022.

  4) Návrh rozpočtu ve výši 2 720 000,-Kč na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021,2022.

  5) Konání VH Mikroregionu Radyně dne 3.12.2019. Návrh rozpočtu Mikroregionu Radyně na rok 2020.

  6) Stanovisko JUDr.J.Šindelářové ve věci vytvoření podmínek pro realizaci výstavby plánovaného 

       kruhového objezdu  v souladu se schváleným územním plánem (výkup části pozemku č.p.278/135 a

       umožnění vjezdu na pozemek věcným břemenem  – vlastník p……………..). 

   7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2019 – KÚPK (nebyly zjištěny chyby

       a nedostatky).

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem nebytových prostor v objektu č.p.277 v I.NP o celkové výměře 14m2 od 1.1.2020           

   pí…………………………., ………na provoz pedikůry. Nájemné včetně služeb ve výši  1 500,-Kč/měsíc.

2) Prodej nepoužívaného IT vybavení ze ZŠ spol. Radynet s.r.o. za cenu 21 698,50 Kč.

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů  

Zdržel se  1  hlas Václav Soukup

  3) Ceník svozu a odstranění směsného komunál.odpadu a separovaných složek komunál.odpadu                   

      od 1.1.2019 – AVE  CZ.

  4) Uzavření Dodatku č.2 k SOD s U-PROJEKT DOS s.r.o. na vypracování PD -III/1774 Olešná – průtah

       (dokumentace pro územní rozhodnutí).

  5) Uzavření  Dodatku č.1 k SOD č.352019 -Lesní stavby, s.r.o. IČ:64834042 na akci ,,Udržovací a  

       stavební úpravy objektu č.p.277″. Vícepráce ve výši 219 384,-Kč bez DPH, dokončení prací do

       30.4.2020.

6) Uzavření Dodatku č.14 ke smlouvě o využití či odstranění odpadu – ceník na rok 2020 – Marius

     Pedersen.

7) Rozpočtové opatření č.6/2019. Celkové výdaje rozpočtu nezměněny,

     celkové  příjmy 59 359 759,00 Kč a celkové výdaje 66 750 978,00 Kč.

8) Uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb  

          – INISOFT s.r.o.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání ZO žádost TJ Sokola Nezvěstice o příspěvek na činnost  na rok 2020

     ve výši 75 000,-Kč.

2) Zaslat žádost Římskokatolické farnosti Starý Plzenec na možnost odkupu pozemků kolem kostela

    p.č.16/3, 286/6, 286/7, 286/3 a 16/1 v k.ú.Nezvěstice.

II.stavebnímu technikovi:

1) Zaslat na MMP (pořizovatel ÚP) návrh na změny využití pozemků v rámci přípravy urbanistické

    studie obce Nezvěstice –  lokalita 1 a 4.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí