Usnesení RO č.26/12.12.2011

RO bere na vědomí :
1)      Zápis z 9.zasedání Kontrolního výboru dne 21.11.2011.
2)      Zápis ze zasedání Stavební komise dne 30.11.2011.
3)      Zápis z 5. zasedání Sociální komise dne 15.11.2011.
4)      Odpověď OÚ Nezvěstice na žádosti p………… ohledně odvádění dešťových vod z pozemku č.stp.92/45.
5)      Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu s Dětskou ordinací ST.PLZ. s.r.o. zastoupenou MUDr.Václavovou (nová nájemní smlouva).
6)      Žádost o spolupráci pana Ivo Grűnera náměstka hejtmana PK při zjišťování historických záznamů o účasti našeho občana p.Touška na bojích ve 2.světové válce.
7)      Odpověď ze dne 8.12.2011 na žádost Advokátní kanceláře Kreysa a Tolar ohledně sporu …………….. OÚ Nezvěstice nevyužije žádná předběžná opatření.
8)      Rozpočet od KaV St.Plzenec na likvidaci septiku u knihovny cena 28 108,-Kč s DPH.
9)      Výběr studií na přístavby budov ZŠ a MŠ řediteli škol. MŠ preferuje studii od Ing.arch. Evy Špelinové a ZŠ od Ing.arch. J.Kantnera z VPÚ Plzeň.

RO schvaluje:
1)      Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na prodloužení kanalizačního řadu pro RD čp. 378 a 342 v k.ú.Nezvěstice firmou VPÚ Plzeň za max. cenu 48 000,-Kč s DPH.
2)      Uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene podle ust.§ 50a obč.zákoníku (umístění nového kanalizačního řadu) s majiteli dotčených pozemků. Cena 50,-Kč/běžný metr podélné osy vedení.
3)      Žádost Ing.Igora Nachtigalla ( Lidový spolek péče o válečné hroby Kassel) o povolení sondáže, popř.exhumace tělesných pozůstatků dvou německých vojáků pochovaných na obecním hřbitově v Nezvěsticích.
4)      Aktualizaci Programového dodatku MiR v roce 2011 za obec Nezvěstice (příloha č.1 usnesení).

RO ukládá :
I. místostarostce:

1)      Připravit novou nájemní smlouvu s MUDr.Václavovou.    

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí