Rada obce bere na vědomí:

  1) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice za školní rok 2018/2019.

  2) Přijetí dotace dne 6.12.2019 od MMR ČR na akci ,,Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ  

  1. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně

      vybavení” ve výši 12 838 162,40 Kč.

 3) Zápis z 5. jednání sociální komise obce Nezvěstice dne 5.12.2019. Informační a konzultační činnost

      v roce 2019 (7 konzultací).  Plán činnosti na rok 2020.

 4) Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

 

   Rada obce schvaluje:

1) Změnu provozu noční linky N92 Plzeň- Blovice. Spoje pojedou dříve – Plzeň – Mrakodrap 0:35 hod.,

    vratný spoj z Blovic 1:45 hod..

2) Nabídku Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. na zajištění zpracování Zprávy o 

     realizaci – udržitelnosti projektu v systému ISKP MS 2014+ po dobu pěti let (2021 – 2025) za nezbytné

     informační součinnosti příjemce podpory ,,Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa”. Výše ceny

     za zpracování jedné zprávy o realizaci – udržitelnosti projektu 5.000,-Kč plus DPH, celkem 6.050,- Kč

3) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 17 020,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti (od 6.1. do 30.6.2020 – 5 dětí).

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost obce Bublava o finanční příspěvek.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 16.12.2019.

2) Projednat na zasedání ZO uzavření návrhu dohody a smlouvy o budoucí kupní smlouvě – ……….

    (vjezd na pozemky a předání stavby).

   3) Jmenovat členy inventarizační komisi pro rok 2019.

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Podat na MMP (pořizovatel ÚP) žádost o změnu ÚP – MŠ (změna využití pozemků u MŠ –  

    veřejné prostranství.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí