Usnesení RO č.28/4.1.2012

RO bere na vědomí :
1)      Oznámení ze dne 5.12.2011 a 2.1.2012 o registraci agend do registru práv a povinností zaslaných MV pro Obec Nezvěstice.
2)      Projednané přestupky Přestupkovou komisí St.Plzenec pro obec Nezvěstice v  II.pololetí 2011. Příspěvek 500,-Kč za jeden projednaný přestupek.
3)      Oznámení SZIF v Č.B. o provedení administrativní kontroly Žádosti o dotaci z PRV na nákup mechanizace (traktůrek) pro obec Nezvěstice – vše v pořádku.
4)      Smlouvu o bezúplatném převodu majetku od HZS PK pro Obec Nezvěstice – vzduchový dýchací přístroj S5, rezervní ocelová láhev.
5)      Vyjádření ŘSD ČR k dokumentaci na vydání stavebního povolení na akci ,,Nezvěstice odkanalizování obce na ČOV“ – nepovolen vstup do tělesa silnice I/19 do března 2015 (nový povrch komunikace).
6)      Oznámení KÚPK o nepřidělení dotace v roce 2011 na projekt ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – I.etapa – výstavba ČOV“. Vyhlášení nového dotačního programu bude v únoru až březnu 2012.
7)      Hospodaření obce Nezvěstice k 31.12.2011.
8)      Informace firmy EKO-KOM o změnách v sazbách odměn pro obce za sběr tříděného odpadu od 1.1.2012.

RO schvaluje:
1)      Využití servisního střediska HZS PK na opravy dýchacích přístrojů pro SDH Nezvěstice.
2)   Při účasti obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně na úpravu veřejných prostranství – možné získané finance použít na 1. úpravu areálu koupaliště, 2. úpravu areálu stadionu .

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Jednat s p.Matějkou o možnosti odkoupení  stodoly proti hasičské zbrojnici obcí Nezvěstice.
2)      Jednat s vedoucím firmy Fink s.r.o. výroba krmných směsí p.Vyletou a majiteli přilehlých pozemků u bývalého stavidla na potoce Bradava u p.Šrámka o technickém opatření ke snížení hladiny vody v náhonu při povodni (protipovodňová opatření).

II.                místostarostce:
1)      Provést  oznámení o vykonávání působnosti v agendách MV do 30 dnů od registrace agend.
2)      Zaslat žádost o spolupráci Českého svazu bojovníků za svobodu v Plzni při zjišťování historických záznamů o účasti našeho občana p.Touška na bojích ve 2.světové válce.
3)      Zpracovat Dotazník firmy EKO-KOM o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2011.

III.               stavební techničce:
1)      Do 16.1.2012 zjistit na příslušných úřadech možnost a podmínky převedení koupaliště na požární nádrž.
2)      Připravit novou žádost na KÚ PK o dotaci na kanalizaci a ČOV.
3)      Připravit jednání s vybranými projektanty na rekonstrukce budov MŠ a ZŠ.

IV.              p.Nekolovi:
1)     Zprovoznit čtečku čárových kódů v knihovně.    

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí