Rada obce bere na vědomí:

1) Informace o jednání s HIT reality s.r.o., (zprostředkovatel) o koupi pozemku parc.č. st. 547, jehož

  součástí je stavba s č.p.333 (bývalá restaurace BON) a pozemku parc.č.778/2.

 2) Informace členů JSDHO o možnosti koupě nové hasičské cisterny. Upřednostňují typ AVIA D 120. 

    Kabina 1+6. Není třeba stavebních úprav budovy hasič.zbrojnice.

3) Přípravu jednání na OÚ, které se uskuteční v úterý 21.1.2020.

      Téma: zdvojkolejnění  žel.trati Plzeň – ČB

                 viadukt na silnici I/19

                 nádraží ČD

                 přestupní terminál

      Účast: obec Nezvěstice, Policie ČR, SŽDC, ŘSD, Metroprojekt

4) Informaci o šetření ČSÚ ,,Životní podmínky 2020″.              

 

Rada obce schvaluje:

1) Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,

     o svobodném přístupu k informacím.

2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.02A.0488-00106 mezi obcí Nezvěstice (povinný) a ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 (oprávněný) – změna stávající stavby ,,V431/831 zdvojení vedení”(zařízení přenosové soustavy ČR). Dotčené pozemky VB – p.č. 368, 371, 397, 399, 440/1, 450, 486, 499 v k.ú.Olešná u Nezvěstic  – geometrický plán pro vymezení věcného břemene č.225-181893/2018 ze dne 22.10.2018. Jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 29 882,-Kč bez DPH.

3) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.02A.0488-00094 mezi obcí Nezvěstice (povinný) a ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 (oprávněný) – změna stávající stavby ,,V431/831 zdvojení vedení”(zařízení přenosové soustavy ČR). Dotčené pozemky VB – p.č. 797, 811, 1222, 1227 v k.ú. Nezvěstice  – geometrický plán pro vymezení věcného břemene č.790-181893/2018 ze dne 21.10.2018. Jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 28 667,-Kč bez DPH.

4) Podání žádosti o dotaci z PSOV 2020 (titul Projekty obcí) na akci ,,Obnova komunikace a zeleně                

     na hřbitově”.

5) Podání žádosti obce o dotaci – Podpora ochrany lesa v PK 2017+ ve výši 42 280,-Kč (zřízení 

     oplocenek).

6) Podání žádosti obce o poskytnutí finančního příspěvku od MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcové

     kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 ve výši 57 266,-Kč.

7) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR „Vybudování workoutového hřiště u ZŠ  

     Nezvěstice“.

8) Uzavření rezervační smlouvy na nemovitost v Nezvěsticích č.p. 333. Jistina ve výši 150 000,-Kč.

   9) Opravit fasádu budovy č.p.277 Obecního úřadu (přední části budovy a levé stěny k bytové přístavbě

        a upravit interiér schodiště do II.NP, vybourání prosklené stěny předsíně obřadní síně.

 10) Úpravu studie MŠ – 2 třídy po 25 žácích.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...