RO bere na vědomí:

1) Stanovisko obce Nezvěstice k návrhu zadání Územního plánu Šťáhlavy – zapracovat trasy polních cest v ÚP Šťáhlavy, tak aby navazovaly na trasy polních cest v ÚP obce Nezvěstice.

2) Konání valné hromady Mikroregionu Radyně dne 11.12.2018 od 16.30 hod na OÚ Nezvěstice.              Návrh rozpočtu Mikroregionu Radyně na rok 2019 – rozpočet přebytkový příjmy 390 000,-Kč a výdaje                   320 000,-Kč.

3) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.

4) Zaslanou žádost o informaci spolumajiteli nemovitosti č.p.333 p……………….., Chválenice (podmínky prodeje bývalé restaurace BON).

    

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobého výhledu na období 2020 – 2021 obce Nezvěstice. Příloha č.1 usnesení RO č.3/28.11.2018.

2) Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 2/2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o poplatku za komunální odpad. Příloha č.2 usnesení RO č.3/28.11.2018.

  

 RO schvaluje:

1) Uzavření Dodatku č.1 k SOD s U-PROJEKT DOS s.r.o. na vypracování PD -III/1774 Olešná – průtah (dokumentace pro územní rozhodnutí). Příloha č.3 usnesení RO č.3/28.11.2018.

2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem  ,,Zvýšení spolehlivosti všech technologických systémů – Nezvěstice – Rokycany – Plzeň vybudování obchozí trasy v úseku Příkosice – Nezvěstice” – KTA Technika, s.r.o. Příloha č.4 usnesení RO č.3/28.11.2018.

3) Zpracování průkazu energet. náročnosti obecních budov od  PKV BUILD s.r.o., Senožaty – budovy MŠ č.p.105 a zdravot.střediska Olešná č.p.20 za cenu 14 597,44 Kč s DPH.

4) Ustavení komisí Rady obce:

  1. Kulturní komise : předseda – Miloslav Nekola

                                         členové – Marie Šmolíková, Václav Hrubý, Markéta Syrová,                              

                                                          Radek Shejbal

  1. Stavební komise: předsedkyně –Ing.arch.Eva Špelinová

                                        členové –  Ing.Lubomír Hrdina Ing.Richard Giebel, Radek Moulis st.,

                                                         Ing.Pavel Boukal, Jiří Stuna

  1. Sociální komise: předsedkyně – Mgr.Andrea Šourková

                                      členové – Gabriela Rajchlová, Dana Vaníková

5) Zaslání 2. výzvy od JUDr.Šindelářové (zastupuje obec) spol. Amper Market a.s.. k vrácení částky  ve výši 14 603,-Kč a se stanovením lhůty k zaslání odpovědi.

6) Přijetí dotace ve výši 14 756,-Kč v souladu s rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR č.j.MV-121543-19/PO-IZS-2018 ze dne 7.11.2018 (dotace na výdaje spojené s činností JSDHO).

7) Ukončení členství Ing.Jana Hrdiny na vlastní žádost ve školské radě ke dni 30.11.2018.

       8) Novou členku školské rady při ZŠ Nezvěstice Mgr.Ladu Kotlanovou od 1.12.2018 (funkční období

       do  31.12.2020).

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí