Rada obce bere na vědomí:

  1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 předložené ZŠ Nezvěstice.

 2) Schválení MRR ČR financování akce ,,Oprava místních komunikací na Vartě” pro rok 2020 z 

     podprogramu Podpora obnovy místních komunikací 2019. Realizace akce 2019, náklady

     2 062 000,- Kč, dotace 70%.

3) Informace o návrhu na zpracování PD rekonstrukce sokolovny a podání žádosti o dotaci od PK.

4) Informace o zpracování PD přestupního terminálu na nádraží ČD.

  5) Konání oslav osvobození  dne 16.5.2020.

  6) Zápis ze zasedání stavební komise ze dne 21.1.2020.

 

Rada obce schvaluje:

1) Finanční příspěvek ve výši 3 750,-Kč pro SDH Nezvěstice za uspořádání Pěkné hodinky dne 3.11.2019.     

2) Finanční příspěvek ve výši 25 000,-Kč pro ČSCH, z.s Nezvěstice na činnost v roce.

3) Finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro KČT Plzeňského kraje na činnost.

4) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IE-12-0006434/VB Nezvěstice, č.p.253,

     PJ-vNN mezi obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV,

     405 02 (oprávněná). Vzdušné kabelové vedení NN, sloup (zařízení distribuční soustavy).Dotčené pozemky VB – p.č. 113/91 a 113/45 v k.ú.Nezvěstice – geometrický plán pro vymezení věcného břemene č.791-363/2017 ze dne 11.12.2018. Jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši  1700,-Kč bez DPH.

   5) Výběr dodavatele stavebních prací na akci ,,Hydrogeologický vrt V3 v katastru obce Žákava pro obec

        Nezvěstice” dne 25.2.2020. Výběrová komise ve složení Ing.R.Giebel, Ing.L.Hrdina, Ing.M.Cvikl.

   6) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  p………….., …………………. do pořadníku              

        na přidělení bytu.

   7) Nabídku na výměnu 2 plynových kotlů v hasičárně za cenu 111 051,02Kč s DPH – p.Pavel Kasal, 

       Šťáhlavy, IČ:62657151.

8) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2019 v částce 28 916,84 Kč do rezervního 

    fondu 13 916,84 Kč a fondu odměn 15 000,- Kč.

  9) Příspěvek na činnost v roce 2020 pro Sdružení zdravotně postižených v Nezvěsticích ve výši 6 000,-Kč.

10) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 

      metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020 na akci Optická páteř: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa. 

      Rozpočet projektu 389 579,-Kč, možnost 90% dotace).

11) Podmínky pronájmu letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2020. 

    Pronájem od 1.5. do 30.9.2020, nájemné 15 000,-Kč bez DPH.

12) Přijetí zpracované architektonické studie přístavby MŠ Nezvěstice od Archetiko, s.r.o., IČ: 06848559

  

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci na rok 2020 – Unie ROSKA – reg.org.Roska Plzeň.z.p.s..

2) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.1214 v k.ú.Nezvěstice – p………………. …………..

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Zaslat obci Šťáhlavy odpověď na žádost o propojení polní cesty mezi k.ú.Nezvěstice a k.ú.Šťáhlavy – prioritou  obce Nezvěstice je realizace cyklotrasy Plzeň-Brdy na celém k.ú.Nezvěstice a zatravnění první části polní cesty p.č.974 v k.ú.Nezvěstice (u trati lokálky na Rokycany).

2) Uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 96 888,-Kč na za jištění dopravní 

     obslužnosti v roce 2020.

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Zaslat odpověď na dopis ohledně zřízení studny na poz.p.č.538/50 v k.ú.Nezvěstice –

     p……………, Nezvěstice č.p……………. s uvedením toho, že obec nemá jakoukoliv pravomoc vstupovat do  

     občanskoprávních vztahů dotčených osob.

2) Ohledně vyřízení žádosti o odkoupení části pozemku p.č.1214 v k.ú.Nezvěstice (chata ……..) p..

     ……….., Plzeň postupovat dle platné legislativy.

3) Zajistit lokální opravu střechy DKS (zatékání dešťové vody do bytu č.15).

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 51 odběratelům.

Počasí