Usnesení RO č.30/30.1.2012

RO bere na vědomí :
1)      Vyhlášení 3.ročníku JUMPu nebo-li grantového programu pro mládež do 30.3.2012.
2)      Hodnotící zprávu za rok 2011 odborného sociálního poradenství v obci Nezvěstice od poskytovatele Centra pro zdravotně postižené PK.
3)      Informace HZS PK o možnosti získání účelově určené dotace na opravy CAS. Spoluúčast obce 50% (příspěvek kraje 50%, maximální výše 200 000,-Kč). Žádosti do 13.4.2012.
4)      Hospodaření MŠ Nezvěstice k 31.12.2011 (rozvaha sestavená k 31.12.2011).
5)      Posouzení možností úspory nákladů na ohřev teplé vody pro tělocvičnu u ZŠ od projektanta p.Jana Lindauera (možnosti úpravy nákladné, změna bez ekonom.efektu – nedoporučuje).
6)      Žádost Katastrálního úřadu pro PK o vyjádření k místnímu a pomístnímu názvosloví a k Seznamu budov v k.ú.Nezvěstice.
7)      Nesouhlas manželů ……….. se stanoviskem OÚ Nezvěstice k jejich  stížnosti podané dne 8.12.2011 ohledně svévolného jednání manželů ………… při bourání opěrné zdi.
8)      Sdělení ALIMEX Nezvěstice a.s. o neposkytnutí příspěvku na přestavbu brodu – Olešná.

RO schvaluje:
1)      Smlouvu o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku od 1.3.2012 s Dětskou ordinací –  St.PLZ.s.r.o (nájem a služby 7391,-Kč/čtvrtletně).
2)      Smlouvu o dílo na vypracování dokumentace pro stavební povolení s VPÚ Plzeň s.r.o. na akci Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – prodloužení kanalizačního řadu pro RD č.p.378 a 342.
3)      Smlouvu o smlouvě budoucí  s ČEZ na věcné břemeno vedení zemního kabelu (3,2 m2) pro čerpací stanici č.4 ČOV.
4)      Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2011 v částce 49 596,50 Kč  do rezervního fondu 34 596,50 Kč a fondu odměn 15 000,-Kč.
5)      Žádosti o příspěvek na činnost na rok 2012:
Florbalový tým SK Snipers Elite Nezvěstice ,,A“ a ,,B“ v částce 6000,-Kč,
Florbalový tým Alpha Female Nezvěstice (ženy) v částce 4000,-Kč.
6)      Podání žádosti o poskytnutí dotace  v rámci PSOV PK 2012 na ,,Opravu umělé vodní nádrže“. Požadovaná dotace 500 000,-Kč (předpokládané celkové náklady na opravu poškozené stěny  a další části stěn v největší hloubce do tvaru U v délce 57,7,m  budou cca 1 250 000,-Kč).

RO neschvaluje:
1)      Udělení souhlasu s užitím znaku obce Nezvěstice pro firmu AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Opava.
2)      Umístění dopravního značení T křižovatky u …………. V celé oblasti ulic platí pravidlo pravé ruky podle platných dopravních předpisů.

RO ukládá : 
I.                  
starostovi:
1)      Projednat na zasedání ZO rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2011.
2)      Oslovit další možné dodavatele na  ,,Opravu umělé vodní nádrže“.

II.                stavební techničce:
1)      Provést místní šetření ohledně stížnosti manželů …………a pozvat všechny účastníky řízení.
2)      Připravit výměnu oken, vrat a opravu fasády hasičárny (realizace v dubnu až květnu 2012 – s dotací).
3)      Spolupracovat s ŘSD na výměně déšť.kanalizace a rekonstrukci chodníku nad viaduktem při rekonstrukci povrchu silnice I/19.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí