Usnesení RO č.32/27.2.2012

 RO bere na vědomí :
1)      Zaslání žádosti obce o finanční podporu na řešení havarijní situace kanalizace v ,,Cihelně“ na KÚ PK.
2)      Předpokládaný rozpočet nákladů na úpravu (parkové úpravy) svahu u nádraží ČD od p.Pavla Jiřince za cenu 56 443,-Kč bez DPH.
3)      Žádost pí……………. o zařazení pozemků 523 a 524/1 v k.ú. Nezvěstice do nového územního plánu s možností výstavby RD.
4)      Zaslání dopisu na ŘSD ČR (Ing.Syřínek) ohledně umístění kanalizací do chodníku při silnici I/19, měřičů rychlosti a řešeních omezující příjezd vyšších vozidel k viaduktu.
5)      Oznámení KÚ PK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 26.3.-28.3.2012.
6)      Rozhodnutí OÚ Nezvěstice č.j.99/2012 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle návrhu odborného lesního hospodáře obce Nezvěstice.
7)  Výpočet cen od KaV Starý Plzenec, a.s. pro vodné v roce 2012.

RO schvaluje:
1)      Rozpočtová opatření č.1/2012.

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
Příjmy :      

16

4112

18 669,00

Neinv.př.transfery ze SR (KÚ PK-výkon st.správy)

19

4121

103 509,00

Neiv. Dotace přijaté od  obcí
Celkem příjmy :  

122 178,00

 
Výdaje :      
Celkem výdaje :  

0,00

 
Celkový stav příjmů :

22 355 178,00

Celkový stav výdajů :

18 062 270,00

 2)      Podmínky možnosti pronájmu letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže (,,koupaliště“) v Nezvěsticích (příloha: návrh Smlouvy o pronájmu).
3)   Účast obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně na úpravu veřejných prostranství – možné získané finance použít na  úpravu svahu u nádraží ČD.
4)      Podlicenční smlouvu s Plzeňským krajem na ,,Ortofotomapa Plzeňského kraje 2011“.
5)      Příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 5000,-Kč pro Mykologický klub Nezvěstice.

RO ukládá : 
I.                  
starostovi:
1) Zajistit průběh přezkoumání hospodaření obce ve dnech 26.3.-28.3.2012.
2) Dále jednat o otevření původního jezu – stavidel u p.K.Šrámka.

II.                stavební techničce:
1)      Odpovědět na žádost pí……………. a její žádost předat Ing.Z.Hrubému – zpracovatel pozemkových úprav za obec.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí