Usnesení RO č.33/19.3.2012

RO bere na vědomí :
1)      Hlášení Českého svazu včelařů, o.s.o trvalém stanovišti včelstev v k.ú.Nezvěstice a Olešná.
2)      Informace o možnosti získání dotací z ROP  pro ZŠ a MŠ (výzva vyhlášena pouze pro střední a vyšší odborné školy).
3)      Zaslání návrhu smlouvy ŘSD ČR o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezené užívání nemovitosti – kabelové vedení NN – akce ,,Rekonstrukce výtlačného řadu Nezvěstice“.
4)      Návrh závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.1.2011.
5)      Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na opravu koupaliště z PSOV PK 2012.
6)      Oznámení MŽP o Zahájení zjišťovacího řízení k záměru –  ,,V432 Kočín – Přeštice -zdvojení stávajícího vedení 400 kV“.
7)      Pozvánku na jednání valné hromady MiR dne 27.3.2012.
8)      Žádost o vyjádření Pozemkového úřadu Plzeň ohledně vybudování polní cesty (300 m) propojení cesty v k.ú.Olešná s navrhovanou polní cestou C2 v k.ú.Želčany.
9)      Informace o rozdělení výtěžků z loterií a sázkových her dle novely zákona č.202/1990 Sb..
10)  Potvrzení MMP, odboru životního prostředí o souladu údajů uváděných v předloženém povodňovém plánu obce Nezvěstice a povod.plánu ORP Plzeň.
11)  Vyjádření ŘSD ČR na dopis zaslaný občany ve věci ,,I/19 Nezvěstice – problematika železničního viaduktu“.
12)  Přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2012.

RO schvaluje:
1)      Zařazení  žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice p…………….. do seznamu uchazečů.
2)      Roční příspěvek na činnost  pro ZO ČSCH Nezvěstice ve výši 15 000,-Kč na rok 2012 a 20 000,-Kč na úhradu půjčky. Postavení plechové kolny na klece a nářadí.
3)      Roční příspěvek na činnost  pro ZO ČZS Nezvěstice ve výši 6 000,-Kč na rok 2012.
4)      Žádost o finanční dotaci pro Lokálka Group, o.s. ve výši 10 000,-Kč.
5)   Návrh na ocenění Ing.Josefa Rybáře v soutěži ,,Křesadlo“.

RO ukládá : 
I.      
Starostovi:
1)      Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 26.3.2012.

II.    stavební techničce:
1) Projednat na zasedání Stavební komise žádost o vyjádření k návrhu Pozemkového úřadu Plzeň (v rámci KPÚ v k.ú. Želčany) ohledně propojení polní cesty  v k.ú.Olešná s navrhovanou polní cestou C2 v k.ú.Želčany.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí