Rada obce bere na vědomí:

1) Objednávku na letecké snímkování obce za cenu 7852,90Kč – CBN Nakladatelství s.r.o., IČ: 24804584.

2) Podání žádosti o možnost výsadby dřevin ve spolupráci s Plzeňským krajem a Správou a údržbou silnic

    Plzeňského kraje. Místo a charakter výsadby: pozemky p.č.954 a 966 v k.ú.Nezvěstice, p.č.440/1                      

    v k.ú.Olešná u Nezvěstic, výsadba 30 ks ovocných stromů podél cyklotrasy a polní cesty.

3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2020 od KÚPK, odboru

    ekonomického. Nebyly shledány chyby a nedostatky.

4) Zprávu o výběru zaměstnance na obsazení místa matrikář/ka ze dne 21.4.2020.

5) Informace o těžbě dřeva v obecních lesích – dle schváleného LHP maximální těžba v letech 2012 až 2021

     je 4 486m3, vytěženo 2 436m3. Pro letošní rok se počítá s výsadbou těchto druhů  – dub, javor, jasan,  

     smrk, borovice (sucho).

6) Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Nezvěstice za uplynulé období 2016 – 2020

  vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 předložený MMP, odborem stavebně správním.

 

Rada obce schvaluje:

  1) Pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2020  – p.Tomáš Waska, Úterý 187, 330 41 

      Úterý, IČ:09083022. Návrh smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.                           

2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007742/ VB/35 mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – nadzemní kabelové vedení NN, 3 ks pojistkové skříně, 3 ks rozpojovací skříň, betonový sloup – dotčené pozemky parc.č.288/1, 289/1, 640/3, 1332, 287/5 v k.ú.Nezvěstice a 41/4, 314/3, 314/1,314/9, 314/2 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (rozsah 301,1m2/491bm). Jednorázová náhrada ve výši 17 100,-Kč.

3) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti  č.IV-12-0014380/ 03 mezi obcí Nezvěstice (povinná)               a ČEZ Distribuce , a.s. (oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – kabel NN. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometr.plánu č.821-27/2020. Jednorázová náhrada ve výši 1 000,-Kč.

4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0016297/VB/4 ,,Nezvěstice, PM, p.č.40/5, kNN” mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn a přípojkové skříně v pilíři (44,48m2/74bm) – dotčené pozemky parc.č.647 v k.ú.Nezvěstice a 41/4  v k.ú.Olešná u Nezvěstic.                Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč.

Rada obce ukládá:

 starostovi:

1) Jednat s řediteli ZŠ a MŠ ohledně nařízení vydaných vládou v souvislosti s vyhlášením nouzového            stavu  a opatřeními v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí.

 

  Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 50 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...