Usnesení RO č.34/4.4.2012

RO bere na vědomí :
1)      Zápis z 11.zasedání Kontrolního výboru dne 5.3.2012.
2)      Zápis z jednání Sociální komise dne 21.2.2012.
3)      Zprávu KÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2011. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4)      Sbírku použitého ošacení ve dnech 21.5.-25.5.2012.
5)      Nabídky firem na rekonstrukci hasičské zbrojnice:
a)      Václav Švec, Seč 91  – za cenu 240 470,-Kč s DPH,
b)      Legend – s.s.p., Brojova 10, Plzeň – za cenu 264 396,-Kč s DPH,
c)      Silba – Elstav s.r.o., Letkov 155 – za cenu 264 620,22 Kč s DPH.
6)      Odborný posudek AOPK ČR k poskytnutí podpory z OPŽP pro Obec Nezvěstice (,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“).
7)      Převolení přísedící Okresního soudu Plzeň – jih paní ……………………….
8)      Zástavní právo na pozemek č.k. 637 v areálu úpravny vody zrušeno (možno odkoupit).
9)      Spuštění zkušebního provozu úpravny vody na podzemní vodu z vrtu.

RO schvaluje:
1)      Pronájem letní restaurace na ,,koupališti“ p………………….. Cena pronájmu 18 000,-Kč/sezona (1.5.-30.9.2012).
2)      Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2010 předložený Komisí pro kroniku.
3)      Rozpočtová opatření č.3/2012:

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
Výdaje :      

20

3639 5171

150 000,00

Oprava hasičské zbrojnice

25

4359 5169

-5 000,00

Ost. Služby v obl. Soc. péče

29

6171 5362

-150 000,00

Vrácení DPH za r. 2010

33

5212 5901

5 000,00

Rezerva na krizové stavy (zák.č. 118/2011 Sb.)-nová pol.
Celkem výdaje :  

0,00

 
   

 

 
Celkový stav příjmů :

22 855 178,00

Celkový stav výdajů :

20 312 270,00

4)      Pronájem plochy za účelem umístění reklamy pí……………….. Cena pronájmu 500,-Kč/rok od 5.4.2012.
5)      Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN pro pozemek ……….. č.p. 278/24 – ČEZ Distribuce, a.s.
6)      Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.226/2012 – SML  mezi obcí Nezvěstice a Povodím Vltavy, státní podnik (umístění stavby splaškové kanalizace -,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“).
7)      Nabídku firmy Václav Švec, Seč 91  – za cenu 240 470,-Kč s DPH na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Projednat na příštím zasedání ZO převolení přísedící Okresního soudu Plzeň – jih paní……
2) Předložit návrh smlouvy majitelům na odkup pozemku v areálu úpravny vody.
3) Jednat s …………….. o možnostech připojení obecního vodovodu (prodloužení vodovodního řadu + přípojka).

II.                místostarostce:
1) Podat žádost o dotaci – oprava has.techniky a Plzeňský kraj-bezpečný kraj.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí