Rada obce bere na vědomí:

1) Rozhodnutí KÚ PK o poskytnutí finančního příspěvku obci Nezvěstice na zmírnění dopadů kůrovcové 

     kalamity v lesích (od 1.10.2017 do 31.18.2018) ve výši 57 226,-Kč.

2) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2020 předložené ZŠ Nezvěstice.

3) Předání letní restaurace v areálu koupaliště nájemci.

 

Rada obce schvaluje:

1) Posunutí termínu otevření MŠ Nezvěstice na 25.5.2020 z důvodů nejasností ohledně vyplácení 

    ošetřovného rodičům.

2) Žádost ředitelky p.M.Kozákové o uzavření MŠ v době letních prázdnin od 7.7.2020 do 14.8.2020.

3) Prominutí nájemného za umístění kontejneru na textil – DIMATEX CS, spol.s.r.o. za rok 2020 (nájem

    500,-Kč/rok).

4) Návrh koupě pozemků p.č.16/3, 286/6, 286/7, 286/3 a 16/1 v k.ú.Nezvěstice okolo kostela od

    Římskokatolické farnosti Starý Plzenec za cenu 176 530,- dle znaleckého posudku Ing.S.Nesnídala

    poř.č.2159/18/2020.

  5) Upravený návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nezvěstice za uplynulé období 2016 – 2020

  vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č.3 doručenou dne 11.5.2020 pořizovatelem  MMP, odbor

    stavebně správní Bc. Petr Pelech, kvalifikovaná osoba pro územně plánovací činnost.

6) Rozpočtové opatření č.1/2020. Celkové příjmy 33 850 141,00 Kč a celkové výdaje 36 650 347,74 Kč.

    Stav bankovních účtů 7 379 863,34 Kč.

7) Návrh prodeje pozemku p.č.314/9 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (12m2) v souvislosti s modernizací silnice 

     průtahu Olešná.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Finanční podporu na rok 2020 na provoz Linky bezpečí, z.s.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Předložit ZO návrh na odkup pozemků p.č.16/3, 286/6, 286/7, 286/3 a 16/1 v k.ú.Nezvěstice (okolo 

     kostela).

2) Předložit ZO návrh  na prodej pozemku p.č.314/9 v k.ú.Olešná u Nezvěstic.

3) Připravit návrh podmínek finanční dotace od obce Nezvěstice na postupnou rekonstrukci sokolovny           

     v Nezvěsticích.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluven: V.Soukup

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 51 odběratelům.

Počasí