Usnesení RO č.36/23.4.2012

RO bere na vědomí :
1)      Informace od Ing.Z.Hrubého ohledně průběhu pozemkových úprav v k.ú.Nezvěstice. Zápis z jednání zástupců vlastníků pozemků k pozemkové úpravě v k.ú.Nezvěstice ze dne 18.4.2012.
2)      Zpráva o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2012 – ZŠ a MŠ Nezvěstice.
3)      Zápis z 12. zasedání KV dne 16.4.2012.
4)      Odpověď Státního fondu životního prostředí ČR na žádost obce o vyjádření ohledně přijatelnosti  žádosti o dotaci s OPŽP (kanalizace).
5)   Odpověď na dopis od ……….., Žákava ohledně čerpání vody z vrtu v areálu úpravny vody.
6)   Žádost o zaměstnání pí……………..
7)   Upozornění od Policie ČR na závadu (poškození korozí) v dopravním značení č.B5 ,,Zákaz  vjezdu autobusů“ na místní komunikaci naproti bistru ,,Pod Břízou“.
8)        Oznámení KaV St.Plzenec o zapisování pásem hygienické ochrany do katastru nemovitostí.
9)      Aktualizaci spojení Povodňového plánu města Plzně a ORP Plzeň.
10)   Protokol A-Z sportservis s.r.o. č.53/2012 o provedení odborné technické kontroly sportovního zařízení, nářadí a náčiní.
11)   Návrhy smluv o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP na ,, I.etapu   odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“:
a – JIGARISEN a.s., Plzeň – za cenu 85 000,-Kč bez DPH,
b – Šetelík a Oliva s.r.o., Černošice – za cenu 85 000,-Kč bez DPH.
12)  Výroční zprávu k účetní závěrce za rok 2011 .- KaV St.Plzenec. Valná hromada KaV bude dne 24.5.2012.
13)  Nabídky oslovených firem na dodání měřiče rychlosti s příslušenstvím – Bártek rozhlasy s.r.o., SOVT-RADIO s.r.o., EMPESORT s.r.o., GEMOS CZ, spol s.r.o., Jiří Darebníček –DAS- elektro, TEWIKO systéme, s.r.o.

RO schvaluje:
1)      Smlouvu o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku od 1.5.2012  do 30.6.2013 s Bc.Danou Vanešovou (provádění masérské, rekondiční a regenerační služby) – nájem a služby 3 570,-Kč.
2)      Smlouvu o nájmu plochy pro účely umístění reklamní tabule od 1.5.2012 s  p.Václavem Draským.Cena pronájmu 1250,-Kč/rok.
3)      Roční příspěvek na činnost  pro Sdružení zdravotně postižených ve výši 5000,-Kč na rok 2012.
4)      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kanalizaci na ČOV – Pozemkový fond ČR.
5)      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí na ČOV – České dráhy, a.s..
6)      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kanalizaci na ČOV – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetku.
7)      Firmu GEMOS CZ, spol s.r.o. na dodávku měřiče rychlosti s příslušenstvím pokud obec získá dotaci z Programu ,,Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality“.
8)      Firmu JIGARISEN a.s., Plzeň  na zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP na ,, I.etapu odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ za cenu 85 000,-Kč bez DPH.
9)      Po jednání paní účetní Matasové s daňovým poradcem je pro obec velice důležité, aby v budoucnu, až bude probíhat výběrové řízení na nového provozovatele obecního vodovodu a kanalizace s centrální ČOV, byl vybrán subjekt, který je plátcem DPH.

RO ukládá :
I.                   starostovi:
1)      Zajistit odstranění dopravního značení č.B5 ,,Zákaz  vjezdu autobusů“ na místní komunikaci naproti bistru ,,Pod Břízou“.

II.                stavební techničce:
1)      Doložit na příslušný Katastrální úřad potřebné podklady pro zapsání pásma hygienické ochrany vrtu Nezvěstice a odběrného místa Bradava do KN.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí