RO bere na vědomí :

1)      Valnou hromadu MiR dne 15.5.2012.

2)      Žádost o přidělení obecního bytu – pí…………………..

3)      Nabídky firem na výměnu oken v I.patře hasičské zbrojnice a opravu vodní nádrže (koupaliště).

4)      Sdělení obce Nezvěstice k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí č.j.ZDŘ-15/2012-405.

5)      Omluvu firmy EKOLES HAJŠMAN KAREL s.r.o. ohledně  prodlení s úhradou faktury.

6)      Žádost o zaměstnání na pozici uklízečky –sl………………..

7)      Zápis a Usnesení z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství konaného dne 24.4.2012.

8)      Sběr nebezpečných a objemných odpadů od občanů ve dnech 19.-20.5.2012.

9)      Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

 

RO schvaluje:

1)      Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č.670/14 v k.ú.Nezvěstice o výměře 308 m2 mezi obcí Nezvěstice (půjčitel) a MiR (vypůjčitel) na dobu určitou 7 let (projekt ,,Úprava veřejných prostranství v obcích MiR“).

2)      Doporučení Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu nezveřejňovat obecní kroniky na internetových stránkách obce ( dodržování Zákona na ochranu osobních údajů).

3)      Příspěvek ve výši 3000,-Kč pro taneční soubor Radost na pořádání dětského dne 9.6.2012.

4)      Uzavření MŠ Nezvěstice v době od 11.7. do 17.8.2012.

5)      Prodej obecního pozemku p.č. 279/198 v k.ú.Nezvěstice o výměře 88 m2 na žádost p………… a pí. ……………………

6)      Nabídku firmy Václav Švec, Seč 91  – za cenu 85 986,-Kč s DPH na dodávku a  výměnu oken v I.patře hasičské zbrojnice.

7)      Vydání potvrzení pro Mgr.Zdeňka Šafaříka v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Základní školy Nezvěstice,  v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

8)      Vydání potvrzení pro paní Marcelu Kozákovou v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelkou Mateřské školy Nezvěstice, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

9)      Na doporučení stavební komise výběr firmy DELTAFLOR spol.s.r.o. na lokální opravu stěny vodní nádrže v Nezvěsticích za cenu 48 800,-Kč bez DPH.

10)  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 641/21 v k.ú.Nezvěstice mezi obcí Nezvěstice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – ,,I/19 Nezvěstice – chodník, dešťová kanalizace“, 21,-Kč/m2 vedení kanalizace, ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu.

11)   Podání žádosti o dotaci z 8.výzvy MAS Aktivios, fiche 2 Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život na nákup venkovních cvičebních strojů do DKS. Celková cena projektu 153 978,-Kč s DPH, požadovaná výše dotace 80% (dotace 82 121,-Kč, obec 20 531,-Kč + 25 663,-Kč DPH) .

12)  Na doporučení stavební komise žádost Pozemkového úřadu Plzeň ohledně vybudování polní cesty (300 m) – propojení cesty v k.ú.Olešná s navrhovanou polní cestou C2  v k.ú.Želčany.

13)   Možnost zřízení třídy MŠ v budově ZŠ (malá tělocvična) od 1.1.2013. Zřízení hygienického zázemí pro děti. Úpravy do max. výše výdajů 100 000,-Kč.

 

RO ukládá :

I. starostovi:

1)      Projednat na příštím zasedání ZO odprodej pozemku č.p. 279/198 v k.ú.Nezvěstice.

II. místostarostce:

1)      Zajistit přípravu svozu nebezpečných a objemných odpadů a informování občanů.

2)      Připravit žádost o dotaci na poříze venkovních cvičebních strojů z  8.výzvy MAS Aktivios.

III. stavební techničce:

1)      Zajistit realizaci rekonstrukce hasičské zbrojnice.

2)      Zažádat Stavební úřad St.Plzenec o převedení dílen ZŠ (nyní malá tělocvična) na učebnu.

IV. účetní:

1)      Oslovit a jednat s ČSOB a Českou spořitelnu a.s. o možnosti navýšení úroků z vložených finančních prostředků obce.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy