Rada obce bere na vědomí:

1) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1480 /20,

    poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční

    povahy“ – 21 900,-Kč.

2) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020 žádost o dotaci na akci 

    ,,Obnova komunikace a zeleně na hřbitově“ ve výši 200 000,-Kč.

3) Zastupitelstvo PK schválilo dne 8. 6. 2020 usnesením č. 1586/20 žádost o dotaci na akci ,,Podpora

     ochrany lesa v PK 2019″. Výše poskytované dotace je ve výši 85% schválené částky – 35 938,-Kč.

4) Podání námitky proti  Kontrolnímu protokolu NKÚ ČR, územního odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o

     kontrole č.19/28 ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole  

     Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“. Kontrole byla podrobena akce ,,Nezvěstice – nástavba a  

     přístavba ZŠ a MŠ I.etapa“ v době  od 28.1.2020 do 10.6.2020.

5) Informace ohledně podání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.6.2020.

6) Sdělení MF ČR o poskytnutí dotace na akci ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvětice – III.etapa“. Předpokládané

     náklady ve výši 10 949 942,-Kč s DPH, dotace 6 800 000,-Kč (62%).

 

Rada obce schvaluje:

  1) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-

      0016327/VB/001 ,,Nezvěstice, PM, p.č.278/18, kNN“ mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ

      Distribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN                      

      a rozpojovací skříň v pilíři (69,7m2) – dotčené pozemky parc.č.272/1 a 272/7 v k.ú.Olešná u Nezvěstic.

      Jednorázová náhrada ve výši 3 334,-Kč.

  2) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 21 900,00 Kč  

       na akci ,,JSDHO Nezvěstice, kat.V“.
  3) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 400 000,00 Kč  

       na akci ,,Nutná oprava havarijního stavu střechy Domu klidného stáří v Nezvěsticích“.

 4) Přijetí individuální účelové dotace ve výši 3 500 000,-Kč od Plzeňského kraje na vybudování lávky přes

      řeku Úslavu v k.ú. Nezvěstice, která je součástí nadregionální cyklotrasy č.31.

 5) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 35 938,- Kč na 

      akci ,,2019 Podpora ochrany lesa v PK“.

  6) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 350 621,- Kč na 

      akci ,,Optická páteř: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa“.

7) Žádost ředitelky MŠ Nezvěstice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách 2020/2021 z 24 na 25 dětí.

8) SoSB o zřízení služebnosti mezi obcí Nezvěstice (obtížený) a  Radynet s.r.o., IČO: 02757125 (oprávněný)

         na uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemků p.č. 288/1, 289/1,

         538/56, 538/74, 1201, 1194, 286/1, 347/19 v k.ú.Nezvěstice – ,,Optická síť CAMELNET Nezvěstice – 

         Zdemyslice, TRASA D“. Jednorázová náhrada ze zřízení služebnosti 1000,-Kč bez DPH.

  9) Zařazení správního území obce Nezvěstice do Územní působnosti MAS Aktivios, z.s. (IČ: 27007090) na

         období 2021- 2027.

   10) Nabídku Ing.D.Škubalové, IČ:13890450 na zpracování projektové dokumentace DÚR + DPS na akci

         ,,Most NEZ-03 na místní komunikaci v obci Nezvěstice“ (most přes Olešenský potok) za cenu

          203 280,-Kč s DPH.

 11) Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. a ………………, Nezvěstice………. –  

       parc.č.278/140 v k.ú.Nezvěstice (délka zařízení 2m, STL plynovodní přípojka). Jednorázová úplata za

       zřízení věcného břemene 1000,-Kč bez DPH.

   12) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Nezvěstice (obtížený) a GasNet, s.r.o.,              

          IČO: 27295567 (oprávněný) na uložení plynárenského zařízení na pozemku p.č.314/1

          v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Jednorázová náhrada ze zřízení služebnosti 1000,-Kč bez DPH.

    13) SoSB o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Nezvěstice (obtížený) a GasNet, s.r.o.,              

          IČO: 27295567 (oprávněný) na uložení plynárenského zařízení na pozemku p.č. 647 v k.ú. Nezvěstice.

          Jednorázová náhrada ze zřízení služebnosti 1000,-Kč bez DPH.

 14) Využití umělé vodní nádrže (koupaliště) na uspořádání závodů dne 15.8.2020 (8.00 – 11.00 

           hod.) – TJ Sokol Šťáhlavice. Poplatek 1000,-Kč.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Realizaci akcí: ,,Nutná oprava havarijního stavu střechy Domu klidného stáří v Nezvěsticích“.

                              ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa“.

                              ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice“ a ,,Vybudování lávky přes řeku Úslavu v  

                                  k.ú.Nezvěstice“.

                              ,,Obnova komunikace a zeleně na hřbitově“.

                              ,,Optická páteř: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa“.

 2) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na:

  1. a) realizaci  Investičního záměru ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa“

            do výše 11 000 000,-Kč,

  1. b) realizaci projektu ,, Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice“ a ,,Vybudování lávky přes řeku

          Úslavu v k.ú.Nezvěstice“  do výše 17 500 000,-Kč.

 

Rada obce ukládá:

  1. stavebnímu technikovi:

1) Vyžádat si od ČEZ Distribuce, a.s. zpracování a doložení znaleckého posudku na odprodej pozemku

     st.153 v k.ú.Nezvěstice.

 

 

 

Usnesení schváleno:  3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí