Rada obce bere na vědomí:

   1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 29.6.2020.

   2) Informace lesního odborného lesního hospodáře Ing.Janouška (LHP, těžba a evidence dřeva, nová

        výsadba).

 

Rada obce schvaluje:

1) Finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro ŠK Nezvěstice (šipkařský klub), zastoupený předsedou klubu

     Lukášem Bendou.

2) Smlouvu o bezúplatné výpůjčce části obecního pozemku p.č.278/2 v k.ú.Nezvěstice  na dobu neurčitou  

     (sklad soutěžního materiálu pro požární sport) – SDH Nezvěstice, IČO49183206.

3) Přijetí dotace od MMR ČR – Podpora rozvoje regionů ve výši 275 000,-Kč  na akci ,,Obnova

     komunikace a zeleně na hřbitově“.

4) Nabídku od spol. Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň na administraci veřejné zakázky ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa“ za cenu 25 000,-Kč bez DPH.

5) Nabídku od Ing.D.Koura,Vrhaveč  99, 339 01 Klatovy, IČ: 42838991 na zajištění administrace

     dotace na akci „Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – III. etapa“ za cenu 58 000,-Kč. Administrace dotace                   

     z Výzvy VPS – 228-2 – 2020 (výzva MF z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy

     materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí).

Rada obce neschvaluje:

1) Přijetí dotace od Plzeňského kraje schválilo na akci ,,Obnova komunikace a zeleně na hřbitově“ ve výši

    200 000,-Kč (schválena dotace od MMR).

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 29.6.2020.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí