Rada obce bere na vědomí:

1) Zaslání žádosti na ÚO IROP pro PK na schválení změny termínu realizace akce ,,Cyklotrasa Plzeň 

     – Brdy, část Nezvěstice“ – zahájení 9/2020, ukončení 12/2020.

2) Veřejnou vyhlášku, Rozhodnutí o umístění stavby,,I/19 – Nezvěstice – průtah“ vydanou KÚPK, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 23.7.2020.

3)  Podání žádosti o dotaci od MV ČR na výdaje JSDH – ,,Výdaje za odbornou přípravu strojníků,

       za uskutečněný zásah jednotek SDH mimo územní obvod“ – 9 600,-Kč.

4)  Zprávu hodnotící komise- společnost Lesní stavby, s.r.o. IČ: 64834042 doložila všechny

       doklady požadované zadavatelem – ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku

       Úslavu“.

5)  Na žádost současné knihovnice hledat nového zaměstnance/kyni na pozici knihovník/ce.

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení nabídek na zakázku ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice“. Vítězná  nabídka: ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ: 04852427, nabídková cena 6 445 483,64 Kč bez DPH.

2)  Konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 8.9.2020 od 10.00 hodin v areálu ZO ČSCH 

      Nezvěstice.

3) Přípravu úpravy OZV o nočním klidu č.3/2017.

4) Účelovou dotaci (do 50tis. Kč) na zřízení vodovodní přípojky ….. (na pozemku majitelky paní ………. ukončenou vodoměrnou šachtou s vodoměrem). Účelová dotace je podmíněna pouze po trvalém záboru části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (6,4m2) za účelem rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Souhlas se záborem musí potvrdit majitelka pozemků

5) Výrobu a osazení nových vrat a vrátek v prostoru současných vrátek v blízkosti márnice.

6) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 44 426,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti (od 2.9. do 30.6.2021 – 7 žáků).

 

Rada obce neschvaluje:

  1)  Nabídku spol.D.A.S. na poskytování služeb (právní poradna pro samosprávné celky, pojištění).

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Uzavřít ,,Souhlasné prohlášení subjektu, jehož právo zaniká a subjektu, jehož právo vzniká“. Duplicitní vlastnictví  pozemku p.č. 1098/2, ostatní plocha, silnice v k.ú.Žákava o výměře 298m2– ČR ÚZSVM (přejímající) a Obce Nezvěstice (předávající).

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Zaslat vyjádření k Dokumentaci vlivů záměru na ŽP ,,Modernizace tratě Horažďovice předm.

    (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo). Dotaz ohledně protihlukových opatření, retenčních nádrží,

     viaduktu I/19.

 

 

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí